Консултант

5389.jpg

Кръговата икономика: какво представлява тя и защо е важна

Публикувано в https://www.europarl.europa.eu/news/bg 

Кръговата икономика е модел на производство и потребление, ограничаващ до минимум отпадъците. Той носи ползи за околната среда, икономиката и всички нас.

0 коментара
5377.jpg

АЗ предоставя финансова подкрепа на работодатели за обучение на безработни и наети лица

И тази година Агенцията по заетостта предоставя финансова подкрепа на работодателите, които изпитват недостиг от кадри и желаят да осигурят обучение и работа на безработни лица за позиции, изискващи определена професионална квалификация.

0 коментара

Относно зачитане на осигурителен стаж по време на неплатен отпуск през 2020 г.

В брой 44 на Държавен вестник от 13.5.2020 г. е обнародван ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за здравето. Законът влиза в сила от 14.5.2020 г.

На основание § 16, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на закона през 2020 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни.

0 коментара

Относно зачитане на осигурителен стаж по време на неплатен отпуск през 2020 г.

В брой 44 на Държавен вестник от 13.5.2020 г. е обнародван ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за здравето. Законът влиза в сила от 14.5.2020 г.

На основание § 16, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на закона през 2020 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни.

0 коментара

СПИРАНЕ НА СРОКОВЕ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ ДАВНОСТТА ПО ДОПК

I. Нормативно основание

Сроковете, предвидени в ДОПК, които спират да текат, докато бъде отменено извънредното положение са посочени в чл. 3 във връзка с § 29 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение1.

0 коментара

Задължения по ЗДДС на данъчно задължените лица при отписване на ЕТ от Търговския регистър

С отписване на предприятие на ЕТ от Търговския регистър (ТР) предприятието на търговеца престава да съществува като правен субект. Предвид единната правосубектност на физическото лице и на регистрираното от него предприятие на ЕТ обаче и след отписването данъчно задължено лице по ЗДДС продължава да е самото лице.

0 коментара

ОСИГУРЯВАНЕ НА УПРАВИТЕЛ В НЯКОЛКО ДРУЖЕСТВА

С учредяването на дружество с ограничена отговорност, което може по регистрация да бъде ЕООД или ООД,  задължително се определя кой ще управлява и представлява дружеството. Той може да е както съдружник или едноличен собственик на капитала, така и трето лице. Вариантите по отношение на осигуряването им са различни.

1.Ако управителят упражнява дейност по Договор за управление и контрол (ДУК)

0 коментара

Aнализ на най-често прилаганите решения на СЕС в практиката на ВАС, относно правото на приспадане на данъчен кредит

С настоящата статия ще се опитаме да направим кратък обзор на практиката на Върховния административен съд (ВАС) по казуси касаещи правото на приспадане на данъчен кредит, съгласно разпоредбите на ЗДДС. По-конкретно ще разгледаме някои, според нас, важни решения, в които становището на върховните съдии е силно повлияно от постановени в тази област емблематични решения на Съдът на Европейският съюз в Люксембург (СЕС).

0 коментара

Последици от обявен за нищожен акт за дерегистрация по ЗДДС

Лиляна Панева- данъчен консултант

При дерегистрация по ЗДДС на данъчно задължено лице, извършена по инициатива на данъчната администрация, възникват обстоятелства, които поставят въпрос относно приложението на чл.180 от административно наказателните разпоредби на закона. Пример за такива обстоятелства представлява следният казус:

0 коментара

Депозитът, като част от данъчната основа за доставка на наемна услуга

Много често в договорите за наем на сгради или на части от тях се включват клаузи, съгласно които наемателите са задължени да предоставят на наемодателите си депозити, като гаранция за добро изпълнение на своите бъдещи задължения във връзка с наетите обекти. При това възниква въпрос относно участието на сумите за депозита в данъчната основа за доставките на наемните услуги.

0 коментара

Използване на лично имущество за дейност на ЕТ

Лиляна Панева- данъчен консултант

В стопанската практика на едноличните търговци (ЕТ) не са редки случаите, при които физическото лице- собственик на предприятието на търговеца, използва в дейността си свое лично имущество. Предвид специфичната правна същност на тези търговци това създава особености в реда за отчитане и облагане на техните доходи.

1. Правна същност на ЕТ

0 коментара

Ред за промяна на трудовия договор след отпуск по майчинство. Платеният отпуск вече е до 2 годишна възраст на детето за всички майки.

Жанет Богомилова, юрист

Казус: Имам малко дете на година и половина и съм в отпуск за отглеждането му. Интересува ме какви са последните промени в Кодекса на труда, които уреждат отпуските по майчинство. Мога ли да уговоря с работодателя гъвкаво работно време, след като се завърна на работа? пита Кристина Х. от София

0 коментара

Условия и ред за пенсиониране на учителите

Казус: По професия съм учител. На 59 години съм - родена на 03.05.1956 година. Имам 37 години и 4 месеца като преподавател. Искам да се възползвам от възможността за ранно пенсиониране. Кога мога да го направя? Има ли значение на каква длъжност точно съм работила и в какво учебно заведение? – пита Ст. Р. от Варна

Отговор: Имате право на ранно пенсиониране като учител от 3 януари 2014 г., когато сте навършили 57 години и 8 месеца.

0 коментара

Промени в осигуряването през 2015 година

Съгласно чл.8, ал.1, т.2 от ЗБДОО за 2015г. минималните месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2013г. от упражняване на съответната трудова дейност като самоосигуряващи се лица, за 2015г. се запазват в същите размери както през 2014г.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за 2015г. на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители е увеличен от 240лв. на 300лв. съгласно чл.8, ал.1, т.3 от ЗБДОО.

0 коментара

Служебен стаж и високи трудови резултати са нужни за повишаване в държавната служба

Казус: Скоро завърших висше образование и започнах работа в администрация. Освен длъжността, която заемам, ми е определен и ранг – 5-ти младши. Казаха ми, че растежа в държавната служба става чрез натрупване на служебен стаж и издигане в по-висок ранг. Какви са правилата за израстване на кариерата в държавната администрация и къде са разписани?– пита П. Жеков от Бургас

0 коментара

Ваучери, предоставяне на работниците и служителите от предприятието, счетоводни, данъчни и осигурителни аспекти

В практиката на предприятията най-широко приложение имат ваучерите за храна, но освен тях, предприятията с финансови възможности предоставят на работниците и служителите си и други видове ваучери, които имат специфични аспекти на счетоводно отчитане, данъчно третиране и изискват внасяне на осигурителни вноски.

0 коментара

Как да осчетоводим придобиването на земя и сграда, на база нотариалния акт

Недвижими имоти могат да бъдат придобити по различни способи: чрез покупко-продажба, чрез замяна, като дарение, безвъзмездно, в резултат на апорт, чрез изграждане на ново строителство (по стопански начин със собствени сили или чрез възлагане на специализирано предприятие). Най-често приложение намират покупко-продажбата на "нови" или „стари” сгради и идеални части от терена /УПИ/, респ. необходимото право на строеж, както и изграждането на нови строежи.

0 коментара

Подаване на декларация за неактивност от предприятията в НАП и НОИ

Всяка година се издава съвместна заповед от НАП и НСИ на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 и т. 7 от Закона за Националната агенция за приходите, и чл. 20, ал. 4 и 5 от Закона за статистиката, във връзка с чл. 92, ал. 3, чл. 219, ал. 4, чл. 252, ал. 2, чл. 259, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), и чл.

0 коментара

Оборотът от предоставен фирмен кредит, за целите на задължителната регистрация по ЗДДС

Въпрос:
Дружество, нерегистрирано по ЗДДС, се занимава с отдаване под наем на ДМА, но има и приходи от предоставен дългосрочен паричен заем на друго дружество, който се олихвява в края на всяка година. Приходите от начисляваните лихви по заема представляват около 10 на сто от общите приходи на дружеството. Включват ли се те в стойността на оборота му за целите на задължителната регистрация по чл. 96 от ЗДДС?

0 коментара

Условия и срокове на изплащане на обезщетение за времето на отпуск за гледане на болно дете

Казус: Какво обезщетение от ДОО ми се полага за гледане на болно дете на 3 - годишна възраст? Колко дни годишно мога да ползвам платен отпуск за гледане на детето, когато боледува и не може да ходи на градина?

0 коментара

За дивидентите, дължими от държавни предприятия, съгласно разпореждане № 5 на Министерския съвет от 11 юни 2014

Финалът на годишното приключване и данъчно облагане за 2013 г. на търговските дружества, регистрирани с държавно имущество или с държавно участие в капитала, се свързва с разпределяне на печалбата и определяне на дивидент за държавата, съответно дивиденти за акционерите и отчисления за съдружниците в тях.

0 коментара

Осигуряване на работещите по не трудови правоотношения

Настоящият материал има за цел да запознае читателите със случаите, при които може да бъде провеждано осигуряване без да е налице трудово или служебно правоотношение. Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 3, т.

0 коментара

Начисляването на ДДС за доставки на технически и зърнени култури

С § 7 на Закона за изменение и допълнение на ДОПК (ЗИДДОПК, обн. ДВ, бр. 98 от 12.11.2013 г. ) бе разширен обхватът за приложение на Глава 19а от ЗДДС, в която е регламентиран механизмъта за обратно начисляване на ДДС при доставки от вътрешния стокооборот. За целта в ЗДДС и ППЗДДС са направени промени, които са в сила от 01.01.2014 г. Те транспонират в закона правилата на Директива 2013/43/ЕС на Съвета от 22 юли 2013 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС.

0 коментара

ПРОДУКТОВА ТАКСА – СЪЩНОСТ, ДЕКЛАРИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ

Продуктовата такса е уредена нормативно в Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, обн ДВ, бр. 53 от 2008 год. /посл. изм. ДВ.бр. 100 от 2013 год. в сила от 01.01.2014 год./

0 коментара

Oсигурителни вноски по договор за управление и контрол, при временно прекъсване на дейността на търговско дружество

Когато търговското дружество временно прекъсне дейността си, осигуряването на изпълнителя по договор за управление и контрол също трябва временно да бъде прекъснато.

0 коментара

Продажба на земеделска земя между юридически лица

Съгласно разпоредбите на чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ освободена доставка е прехвърлянето на правото на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, както и отдаването й под наем или аренда.

0 коментара

Специфични случаи на закрила при прекратяване на трудовото правоотношение

Закрилата при уволнение се урежда от чл. 333 в Кодекса на труда (КТ) и чл. 35 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), както и в Наредба № 5 от 1987 г. за болестите, при които работниците и служителите, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 - 6 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 328, чл. 329, чл. 344, ал. 3, чл. 50 и сл. от КТ.

0 коментара

Обезщетения от работодателя при закриване на предприятието

Въпрос:Работя в магазин, предстои закриването му поради намаляване на оборота. На какво основание ще бъда освободена от длъжност? Не се касае за взаимно съгласие, нали? Какви обезщетения ми дължи работодателя? К.И., Пловдив

0 коментара

БТПП предлага безплатни митнически консултации през февруари

Българска търговско-промишлена палата възобновява осигуряването на консултанти по митнически въпроси, във връзка с констатирания интерес на български фирми към разширяване на стокообмена.

0 коментара

10 съвета как да спестим до 15%

10 съвета за разумно и отговорно използване на електроенергията или как да спестим до 15% от сметката за ток. Лесните за прилагане правила могат да спестят до 15% от сметката за електроенергия, показват данните от съвместно проучване на ЧЕЗ и Софийска енергийна агенция СОФЕНА.

Отопление и топла вода

0 коментара

Промени в българското законодателство в областта на трудовата миграция на чужденци – граждани на трети държави в ЕС

От средата на месец август 2013 г. са в сила значителни по обем и значение изменения и нови правила в Закона за насърчаване на заетостта, с който освен нови мерки, правила и регулации за насърчаване на заетостта, се променят и други нормативни актове, с цел хармонизиране на българското законодателство с европейското. Това са предимно регулации в областта на трудовата миграция на чужденци – граждани на трети държави, на територията на Република България. Промените са публикувани в  ДВ, бр.

0 коментара

Европейска практика за облагане при отбив от цената при купони и ваучери

Редът за данъчно облагане на при отбив от цената, при купони и ваучери е уреден първоначално в чл. 11 от Шеста директива /Директива 77/388/ЕИО/ е преминал в чл.79 от Директива 2006/112 относно общата система на данъка върху добавената стойност. Този текст на директивата е транспониран в чл.26, ал.5 от ЗДДС.

Практиката на Съда на ЕС не е особено богата в тази област. Съдът на ЕС е постановил шест решения.

0 коментара

Предпоставки, размер и ред за изплащане на обезщетението по чл. 221, ал. 1 от Кодекса на труда

Казус: Работя по трудов договор в средно предприятие в частния сектор. Бавят ни заплатите вече трети месец. Намерих си друга работа и мисля да напусна. Мога ли да прекратя договора си веднага без да отработвам предизвестие? Работодателят дължи ли ми някакви обезщетения, освен неизплатените трудови възнаграждения? П. Георгиев от София

0 коментара

Договори за наем: въпроси-отговори

Казус 1: Управител на ЕООД по лична карта живее на адрес, на който се намира обекта в който ще осъществява авторемонтни услуги, като това е и адреса на управление на Дружеството. Имотът с този адрес е по нотариален акт на родителите на Управителя.

Въпросът е: Необходимо ли е да се оформи договор за наем между родителите и Дружеството при условие,че и самия Управител живее на този адрес?

0 коментара

Използване​то на АТА карнети пести не само време, но и финансови средства

Само с един карнет АТА едни и същи стоки могат да вземат участие в много изложби, панаири и други мероприятия, провеждани в различни страни в рамките на една година

0 коментара

Данъчно третиране по ЗКПО на разходите за служебни пътувания с таксиметров превоз на директора и други членове на ръководството на фирмат

Въпросът как се третират данъчно по ЗКПО служебните пътувания на директора и на други членове на ръкъводството на фирмата с таксиметров превоз, се поставя сравнително често от редица данъчно задължени лица.

0 коментара

Патентен данък за 2013

Характерът,организацията и начина на начисляване и внасяне на патентния данък се изразяват главно в следното:

1.Окончателният годишен /патентен/ данък до края на 2007г.беше републикански данък и се регламентираше в ЗДДФЛ,а от 1 януари 2008 г.данъкът е местен,регламентиран в Закона за местните данъци и такси.

0 коментара

Ред за изчисляване и изплащане на обезщетения и помощи от ДОО, след промените от април 2013 г.

Настоящият коментар е първата част от три поредни коментара, в които целим да запознаем нашите читатели с актуалния ред за изчисляване и изплащане на обезщетения и помощи от ДОО, съгласно последните промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване/НИИПОПДОО/, публ. в ДВ, бр. 33 от 2013 г.

0 коментара

Осигуряване на изпълнители по граждански договори

Настоящият материал има за цел да запознае читателите със случаите, при които може да бъде провеждано осигуряване, без да е налице трудово или служебно правоотношение. Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 3, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ лицата, които извършват работа без трудово или служебно правоотношение и получаващи възнаграждени

0 коментара

Как ще се облагат доходите на физическите лица от лихви

Съгласно новата редакция на чл. 13, ал. 1, т. 8 от ЗДДФЛ, която е в сила от 01.01.2013 г., доходите от лихви на физически лица, начислени им по техни депозитни сметки в търговски банки, установени в държави членки на ЕС и в държави- страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство (СЕП)1, подлежат на облагане. Редът за облагане на д

0 коментара

Естеството на работата определя по какъв договор да се работи в личния офис

Първи казус: Налага се да направим основен ремонт на един от етажите с офиси на предприятието. Уговорихме със служителите, които работят в тези офиси, че могат да изпълняват временно и от домовете си работата, която е предимно на компютър. Ще им предоставим служебни лаптопи. Остана само документално да оформим отношенията си, така че да бъдат закон

0 коментара

Правото на данъчен кредит за леки автомобили след 01.01.2013 г.

Една от най- съществените промени в ЗДДС, обнародвана в ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г., е промяната в обхвата на ограниченията за ползване на данъчен кредит за придобиванията на леки автомобили при обстоятелствата, определени в разпоредбите на чл. 70 от закона. В тази връзка е променена и дефиницията на понятието “лек автомобил” за целите на облагането

0 коментара

Промените в реда за определяне размера на законната лихва

От 01.07.2012 г. влезе в сила Постановление № 100 на МС (обн.ДВ.бр. 42 от 05.06.2012 г.), с което се променя методиката за определяне и ползване на законната лихва по просрочени задължения, номинирани в левове и във валута. То отменя разпоредбите на ПМС № 72 от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 74 от 1995 г. и бр. 15 от 2000 г.). Мотив за промяната е изпълнението на Директива 2011/7/ ЕС от 16.02.2011 г.

0 коментара

Зачитане на осигурителен стаж при оставане без работа

Настоящият текст има за цел да разгледа условията и реда, по който се провежда социалното и здравното осигуряване на лицата, които не са работили по време на трудовото правоотношение, поради незаконно недопускане, отстраняване от работа или защото не им е осигурена работа според предписанието на здравните органи. С този материал ще разгледаме и осигуряването на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 - 4 и чл. 4а, ал.

0 коментара

Акцизни стоки, отнети и изоставени в полза на държавата

Нормативната разпоредба, регламентираща режимът на акцизните стоки,отнети и изоставени в полза на държавата и действията, които се предприемат спрямо тях,  се съдържа  в отделна наредба,издадена въз основа на чл.124,ал.4 от ЗАДС Това е Наредба №  7 от 2 септември 2010 г.на Министерство на финансите /ДВ,бр.72 от 14.09.2010 г./.  С нея се определят условията и редът за транспортиране и разпореждане с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки, както и на

0 коментара

Правила и особености на временната работа

Специалните правила за временна работа чрез предприятие, което осигурява временна заетост, са обособени в новия самостоятелен раздел VIII в на глава пета от КТ. Временната работа и предприятията, които я осигуряват са ново явление за българското трудово право, но съществуват в законодателствата на други европейски държави от десетилетия и са показали добри резултати по отношение осигуряване макар и временна заетост на безработни лица.

0 коментара

Ред за налагане на имуществена отговорност и за дисциплинарно уволнение

Жанет Богомилова, юрист

Казус: Хванахме наша служителка, че присвоява пари от фирмата. По какъв ред можем да си търсим парите? Можем ли да ги удържим от заплатата й? Моля да разясните и процедурата за дисциплинарно уволнение. Н.Ч., София

0 коментара

Предприятията, които наемат лица за временна работа, задължително се регистрират в Агенция по заетостта

Предприятията, които осигуряват временна работа, задължително се регистрират в Агенция по заетостта по правилата на новата Глава 8"а" на Закона за насърчаване на заетостта. Новият ред е публикуван в ДВ бр7 от 2012 г., но влиза в сила със задна дата - от 5 декември 2011 г. и урежда условията и реда за регистрация на предприятия, които осигуряват временна работа по новите правила на раздел VIIIв на Глава пета от КТ.

0 коментара

Данъчно и счетоводно третиране при изчисляване дела на напускащ съдружник

Съгласно разпоредбите на чл. 125, ал. 3 от Търговския закон, имуществените последици за съдружник, прекратил участието си в дружеството се уреждат чрез счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на участието.

0 коментара

Европейско обединение по икономически интереси

Един от стопанските субекти в Европейския съюз (ЕС) е Eвропейското обединение по икономически интереси. То се създава в съотвествие с Регламент (ЕИО) № 2137/85 на Съвета от 25 юли 1985 година относно Eвропейското обединение по икономически интереси (ЕОИИ). Обединението се учредява при условията, по реда и с последиците, определени в посочения регламент. Лицата, които възнамеряват да учредят обединение, трябва да сключат договор и да извършат регистрация, така, както е посочено в регламента.

0 коментара

Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ, за земеделски производители

Преотстъпването на земеделски производители на корпоративен данък и на данък по ЗДДФЛ е ново данъчно облекчение.В сила е от 1 януари 2010 г./ДВ,95 от 2009г./.Преотстъпването на корпоративен данък на земеделските производители –юридически лица се регламентира с чл.189-6 от ЗКПО,а на земеделските производители –физически лица еднолични търговци – с чл.48,ал.6 от ЗДДФЛ.

0 коментара

Теодор Дечев: Криптирането и кодирането на електронната кореспонденция е част от законното право на самозащита на гражданите

На 14 март 2012 г. в град Пловдив в сградата на Колежа по икономика и администрация (КИА) във 2-ра аудитория се състоя семинар на тема „Сигурност и защита на конфиденциалната информация в информационно – коумникационните технологии“.

0 коментара

Кога ще се почива и работи около празниците през 2012 година

С Решение № 834 от 17. 11. 2011 г.(публ. ДВ бр.  93 от 2011 г.)Министерският съвет обяви разместванията на почивни и работни дни за новата 2012 година.

Всяка година правителството прави размествания на почивни и работни дни с цел да се съберат накуп повече почивни дни около официалните празници, като по този начин се създава възможност за по-пълноценна почивка и възстановяване на работната сила.

0 коментара

Борбата с прането на пари, придобити от престъпна дейност

Известно е, че предприемането на мерки от държавните институции, търговските дружества и други представители на обществеността срещу опитите за легализиране или „изпиране” на пари, придобити от престъпна дейност, е много актуален проблем в съвременните условия.

0 коментара

В сила е Законът за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

Законът бе приет от 41-ото Народно събрание на 20 септември 2011 г. По-нататък се спираме на някои моменти свързани с този закон. С него се уреждат:

0 коментара

Осигуряване на лица, работещи без трудови правоотношения по договор с възложител

Договори за работа без трудови правоотношения се сключват за извършването на определена дейност с установен краен резултат срещу възнаграждение по реда на Закона за задълженията и договорите. За разлика от договорите, сключени по реда на Кодекса на труда договорите за работа без трудови правоотношения не се регистрират в Националната агенция за приходите.

0 коментара

Правна уредба на работа от разстояние по трудов договор

С промяна в КТ, публ. в ДВ бр. 82 от 21 октомври 2011 г. се създаде нов раздел в КТ (Раздел VIII „б” на Глава пета), наречен „Допълнителни условия за извършване на работа от разстояние». Основна цел на новата уредба е да регулира специфичните трудови правоотношения във връзка с работата от разстояние.

0 коментара

Как се заверява осигурителен стаж и доход на лица, работещи по договори за уравление и контрол

Казус: Работя по договор за управление на търговско дружество от началото на месеца. Интересува ме как става осигуряването на управителите и къде се записва осигурителният стаж? Вярно ли е, че за управителите вече не се издават осигурителни книжки?
Р.Д., София

0 коментара

Условия за предоставяне на справка за здравно осигуряване от Националната агенция за приходите

Правоотношенията, свързани със здравното осигуряване в България и се регламентират основно от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

0 коментара

Новият размер на минималната работна заплата. Как тя се отразява на осигуряването, стажа и обвързаните с нея плащания

От 1 септември 2011 г. е в сила нов размер на минималната месечна работна заплата за страната – 270 лв. Той е определен с ПМС № 180 от 30 юни 2011 г./публикуван в ДВ. Бр. 51 от 5 юли 2011 г./. До сега месечната минимална заплата беше 240 лв.
Минималната часова работна заплата съответно става 1,61 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

0 коментара

Въпрос: как да се състави договор за наем на автомобила?

Имам молба да обсъдим въпрос с наемането на лек автомобил, собственост на служител на фирмата, за превоз на работници до обекта . Поради отдалечеността на работното място и липса на редовна линия на обществен транспорт, бригадата може да бъде превозвана с лек автомобил, собственост на едно лице от бригадата.

0 коментара

Отчитането на продажбите на рекламни стоки и стоки на консигнация

При пазарната икономика (особено пък в условията на икономическа криза) покупко-продажбата на стоки може да се извърши по най-различен начин – от магазини на собственика, чрез предоставяне на стоки на друг търговец за продажба на консигнация, чрез финансов лизинг, чрез продажба на рекламни стоки (мостри).

0 коментара

Трудово правоотношение, възникнало от избор – особености, предсрочно прекратяване

Въпрос: Как може да се прекрати предсрочно правоотношение, възникнало от избор? В кой нормативен акт е описана процедура за това? К.Т., София
Отговор: Общите правила за предсрочното прекратяване на правоотношение, възникнало от избор се съдържат в в Раздел II от Глава 16 на КТ.

0 коментара

Ред за спиране на ревизия и проверка по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Правомощието за спиране на ревизия, съответно проверка, е от компетентността на органите на приходната администрация. По-конкретно, компетентният за спиране на ревизията или проверката орган е този, който я е възложил.

0 коментара

Последствията за непререгистриралите се търговци след промените в ЗТР

В Закона за търговския регистър (ЗТР, обн. ДВ, бр. 34 от 29. 04. 2011 г.) бяха внесени промени, с които се уточнява механизмът за заличаване на търговските дружества и кооперациите, ЕТ и клоновете на чуждестранните търговци , които не са се пререгистрирали до 31.12. 2011 г.

0 коментара