Задължения по ЗДДС на данъчно задължените лица при отписване на ЕТ от Търговския регистър


С отписване на предприятие на ЕТ от Търговския регистър (ТР) предприятието на търговеца престава да съществува като правен субект. Предвид единната правосубектност на физическото лице и на регистрираното от него предприятие на ЕТ обаче и след отписването данъчно задължено лице по ЗДДС продължава да е самото лице. В резултат на това, в случай че предприятието на даден ЕТ е регистрирано за целите на този закон, при заличаването му от ТР за лицето възникват редица задължения. Точният вид и последователност за изпълнение на тези задължения зависи от това дали и след заличаване на предприятието му лицето извършва независима икономическа дейност, с която формира облагаем оборот по закона или не.

1. Данъчни задължения по ЗДДС на физическите лица ЕТ при заличаване на предприятието им от ТР
Съгласно чл. 107, т. 3 от ЗДДС отписването на предприятието на ЕТ от ТР е основание за неговата задължителна дерегистрация за целите на ДДС. При това в зависимост от конкретните обстоятелства за лицето - бивш ЕТ може да възникне задължение за пререгистрация в качеството му на физическо лице.

1.1. Задължения по ЗДДС, когато след заличаване на предприятието на ЕТ от ТР лицата не извършват независима икономическа дейност
Както бе посочено по-горе заличаването на предпрятие на ЕТ е основание за неговата задължителна дерегистрация. В зависимост от конкретните обстоятелства процедурата за дерегистрация се извършва по инициатива на лицата или служебно от данъчната администрация.

1.1.а. Дерегистрация по инициатива на лицето
Процедурата за дерегистрация по инициатива на лицата е регламентирана в чл. 109, ал. 1 от ЗДДС. В съответствие с нея в 14-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 107, ал. 3 от закона, т.е. отписването им от ТР, заличените ЕТ подават заявление за дерегистрация в компетентната ТД на НАП, в което посочват основанието за това (в случая “чл. 107, ал. 3 от ЗДДС”). Съгласно чл. 109, ал. 2 от закона и чл. 77, ал. 1 от ППЗДДС заявлението се подава в съответната ТД на НАП по образец № 8 от приложенията към правилника, придружено от следните документи и справки:
- справка за облагаемия оборот на лицето по месеци за последните 12 месеца преди текущия като в справката се посочва и облагаемият оборот за месеца на заличаването на предприятието да датата на отписването му от ТР;
- справка за общата сума на извършените от него облагаеми ВОП за предходната и за текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и акцизни стоки;
- справка за общата сума на данъчните основи на доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на страната, с изключение на доставките на акцизни стоки за текущата година и за двете текущи календарни години преди нея;
- удостоверението(ята) за регистрация по чл. 104, ал. 1 и 2 от закона, в случаите когато такива са издадени;
- справка-декларацията за последния данъчен период, заедно с която се подава протокол-опис за начисляване на данък по чл. 111 от закона по образец - приложение № 9.

Внимание: Освен в резултата за последния данъчен период, посочен в справка-декларацията за този период, протокол-описът се включва и в дневника за продажбите за периода. Редът за съставяне на протокола виж в т. 3 от изложението по-долу.

Съгласно чл. 109, ал. 4 от ЗДДС в законоопределения срок от подаване на заявлението съответният орган по приходите извършва проверка на основанията и условията за прилагане на промяната и издава акт за дерегистрация. За дата на дерегистрирацията се приема датата на възникване на основанията за прекратяване на стопанската дейност на лицата.

1.1.б. Дерегистрация по инициатива на органа по приходите
Когато прекратените лица не са изпълнили задължението си по чл. 109, ал. 1 от ЗДДС, процедурата по дерегистрацията им се предприема от органите по приходите (по силата на правомощията, дадени им по чл. 110 от закона). И в тези случаи за дата на дерегистрацията се приема датата на прекратяването на лицата, а не датата на връчване на акта за дерегистрацията им. В същото време неизпълнението на задължението за подаване на заявление за дерегистрация от тяхна страна е основание за реализиране на административно-наказателна отговорност по реда на чл. 178 от ЗДДС с имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.

1.2. Данъчно третиране по ЗДДС на активите на заличените ЕТ, налични към момента на дерегистрацията им
При прекратяване на регистрация по ЗДДС се приема, че прекратените лица извършват доставка на всички налични стоки и/или услуги, за които са ползвали данъчен кредит (пълен или частичен), и които са: активи по смисъла на ЗСч; или
активи по смисъла на ЗКПО, различни от тези по ЗСч.

За целта заедно с документите си за дерегистрация, освен справка-декларация за последния данъчен период, лицата представят и протокол-опис по образец № 9 от приложението към ППЗДДС за начисления данък по чл. 111 от закона.

В съответствие с чл. 27, ал.5 от закона данъчна основа, върху която се начислява дължимият данък по реда на чл. 111, е цената на придобиване на стоката, а при внос - данъчната основа при вноса, намалена с разходите за изхабяване предвид обичайния икономически живот на стоката или на преките разходи за извършване на услугата. В случаите, при които данъчната основа не може да се определи по този начин, като такава се приема пазарната цена на съответния актив, определена по някой от методите, регламентирани в т. 8 и т. 10 на § 1 от ДР на ДОПК.

Начисленият данък се включва в резултата на последния данъчен период, а когато към датата на дерегистрацията лицето се намира в период на приспадане по реда на чл. 92 от закона, се приема, че към тази дата са изтекли двата едномесечни периода и в клетка 80 на декларацията се посочва остатъкът от данъка за възстановяване след приспадането, което е извършено до момента.

2. Данъчен статут на физическите лица, извършващи независима икономическа дейност след отписване на предприятието им на ЕТ от ТР
За физическите лица, които и след заличаването на предприятието им на ЕТ от ТР извършват независима икономическа дейност, са налице три възможности:
- да се дерегистрират, в случай че размерът на облагаемия оборот, осъществяван при тази дейност, не води до основание за задължителната им регистрация по чл. 96, ал. 1 от закона и не е налице основание за задължителната им регистрация за ВОП или по чл. 97а от закона. В такъв случай дерегистрацията на лицето се извършва по реда, посочен в т.1.1.а или 1.1.б по-горе;
- да се пререгистрират за целите на ЗДДС в качеството си на физически лица, в случай че облагаемият им оборот или конкретните обстоятелства, при които се осъществява дейността им, води до задължение за регистрация; или
- да се пререгистрират по свое желание, независимо от липсата на основание за задължителната им пререгистрация.

2.1. Пререгистрацията на физическите лица – заличени ЕТ
Съгласно § 1, ал. 2 от ДР на ППЗДДС «Физическите лица са длъжни да се идентифицират за целите на закона с получения при регистрацията си идентификационен номер за всички извършени от тях доставки, представляващи независима икономическа дейност». Независимо от особената правосубектност на ЕТ, в резултат на която носител на данъчните задължения е физическото лице и в случаите, при които е регистрирано като търговец, физическите лица -заличени ЕТ, следва да се пререгистрират. Това произтича от дефиницията на понятието “идентификационен номер”, дадена в § 1, ал. 1 от ДР на ППЗДДС, според която това е:
а) единният идентификационен код по ТР - на вписаните в регистъра лица;
б) единният идентификационен код по БУЛСТАТ- на вписаните в регистър БУЛСТАТ лица;
в) единният граждански номер или личният номер на чужденец - на физическите лица, които не са вписани в търговския регистър, съответно в регистър БУЛСТАТ.

Следователно в случаите, при които дадено физическо лице е заличено от ТР като ЕТ, т.е. вече няма идентификационен код по регистъра, но следва да продължи да е регистрирано за целите на облагането с ДДС, то следва да получи идентификационен номер, който е единният му идентификационен код по БУЛСТАТ или ЕГН. За да получи такъв номер, лицето следва да се пререгистрира.

Забележка: Физическите лица може да продължат да бъдат регистрани за целите на облагането с ДДС и след заличаването им като ЕТ, независимо че няма основания за задължителната им регистрация по реда на чл. 96, ал. 1 и чл. 108, ал. 2 от закона. След отписването им като ЕТ те имат право да продължат регистрацията си по реда на чл. 100, ал. 1 от закона , т.е. по избор, като се пререгистрират.

2.2. Процедура за пререгистрация
Задълженията за пререгистрация са изрично регламентирани в разпоредбата на § 1, ал. 5 от ДР на ППЗДДС. Според нея, когато физическо лице получи при регистрацията си идентификационен номер като ЕТ, и впоследствие се заличи от ТР и за него са налице основанията за регистрация по закона, лицето е длъжно да се пререгистрира. Пререгистрацията се извършва в 14-дневен срок от вписването на ЕТ в ТР чрез подаване на писмено уведомление до съответната териториална дирекция на НАП. За дата на пререгистрацията се приема датата на вписване на съответното обстоятелство в регистъра.

Процедурата е същата и когато лицето се пререгистрира по свой избор като в заявлението си за пререгистрация то заявява продължаването й при условията на чл. 100, ал. 1 от закона.

Внимание: Задължението по чл. 111, ал. 1 от ЗДДС не се отнася за отписаните ЕТ, които са се пререгистрирали по ЗДДС в качеството си на физически лица. Основание за това е разпоредбата на ал. 6 от § 1 от ДР на ППЗДДС, в съответствие с която при пререгистрация на физически лица, поради вписването им или заличаването им от ТР, те не извършват доставка по чл. 111 от ЗДДС на наличните стоки или услуги.