ГОДИШНО ОТЧИТАНЕ НА ЮЛНЦ ЗА 2020 – ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ

ГОДИШНО ОТЧИТАНЕ НА ЮЛНЦ ЗА 2020 – ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ

0 коментара

„Материалът е подготвен от Български център за нестопанско право“

Всяко юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) - сдружение, фондация, читалище - трябва да спазва принципите за прозрачност и отчетност на организацията. Когато става дума за годишно отчитане, трябва да имаме предвид 3 основни институции: Национален статистически институт (НСИ)Национална агенция за приходите (НАП) и Агенция по вписванията (АВ).

В кои случаи, какви документи, къде и в какви срокове трябва да подадем, за да отчетем дейността си (или липсата на такава) през изминалата 2020 година – отговорите ще намерите в настоящия материал.

ПРОЧИТАНЕ НА ЦЕЛИЯ МАТЕРИАЛ

Повече информация на сайта на БЦНП/

 http://bcnl.org/news/godishno-otchitane-na-yulnts-za-2020-zadalzheniya-dokumenti-i-srokove.html