Агенцията по заетостта стартира национално проучване за потребностите на работодателите в България от работна сила

Агенцията по заетостта стартира национално проучване за потребностите на работодателите в България от работна сила

0 коментара
3622.jpg

Агенцията по заетостта стартира национално проучване за потребностите на работодателите в България от работна сила. On-line формулярът е активен до 14 юли 2023 г. и ще се предоставя чрез дирекции „Бюро по труда“ и работните групи към областните Комисии по заетостта.

АЗ ще анкетира работодатели от статистическа извадка, които ще бъдат поканени в периода 1 юни – 14 юли да споделят своите потребности и очаквания за осигуряване на нов или задържането на вече наетия персонал. Успоредно с това, работодателите могат да заявят потребностите си от работници без специална квалификация, както и от персонал със специфична правоспособност. Ще бъдат проучени потребностите и нагласата на бизнеса за иницииране и организиране на обучения за придобиване или повишаване на квалификацията и/или уменията на новонаети и вече заети лица..

On-line формулярът ще бъде активен до 14 юли 2023 г. и ще се предоставя чрез екипите на дирекции „Бюро по труда“ и работните групи към областните 

Комисии по заетостта, които до 11 август ще обобщят и анализират резултатите от проучването на областно ниво.

Очакванията от настоящото проучване са да се получи актуална информация относно необходимостта от нови кадри през следващите 12 месеца, дали и по какви причини се очаква освобождаване на нает персонал. Ще се наблюдава и търсенето на кадри от т.нар. регулирани професии, както и на предпочитанията на работодателите за начините на осигуряване на необходимата работна ръка, включително чрез привличане на работници от чужбина. Чрез проучването ще се потърси информация и за необходимите след 3 до 5 години специалисти с висше и средно образование. Тази информация подпомага определянето на приоритетите в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта. Така ще бъдат отчетени както и последствията от негативните фактори в политически, икономически и социален аспект, така и промените в технологията и организацията на труда в периода на цифров и зелен преход на икономиката.

Повече на https://www.az.government.bg/bg/news/view/zapochva-nacionalnoto-prouchv…