ВАС излезе с решение, което отменя Наредбата за производството на мляко

ВАС излезе с решение, което отменя Наредбата за производството на мляко

0 коментара

ВАС излезе с решение, което отменя Наредбата за производството на мляко, млечни продукти и имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко. Пето отделение на Върховния административен съд излезе с решение, което отменя Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти, приета с ПМС № 119 от 19.06.2012 г., обн. в ДВ, бр. 48/2012 г.  Решението може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Оспорената Наредба е приета при допуснато съществено нарушение на административно производствени правила, предвидени в чл. 9, ал. 2, второ тире от Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество (ОВ, L 204 от 21.07.1998 г.), при което следва да бъде отменена – налице е отменително основание по чл. 146, т. 3 от АПК.

Наредбата е публикувана в ДВ, бр. 48 /2012 г., като влиза в сила на 27.08.2012 г., а съгласно § 2 от нейните Преходни и заключителни разпоредби, за привеждане в съответствие с изискванията на Наредбата за производителите на мляко, млечни продукти и имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко, се дава двумесечен гратисен период от влизането й в сила, който съответно изтича на 27.10.2012 г.

Обстоятелството, че Наредбата влиза в сила на 27.08.2012 г., като същевременно прилагането е отложено с предвидения гратисен период до 27.10.2012 г., не оборва извода за допуснато съществено нарушение на административно производствени правила, предвидени в европейското право по приемането й. Съдът намира, че разпоредбата на чл. 9, ал. 2 , второ тире от Директивата категорично разпорежда, че държава член не може да приеме проект, предмет на нотификация, преди изтичане на посочените в него отлагателни срокове, които са различни, с оглед спецификата на съответния проект.

Цялото решение е на адрес http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/7f85906eaeb3a573c2257b3d00497830?OpenDocument