Предприемач

Реставратор на недвижими културни ценности е най-новата професия в списъка за професионално обучение

В курсове за обучение на техник-реставратори могат да бъдат включени лица, които имат диплома поне за средно образование. През декември 2013 г. списъкът на професиите за професионално образование и обучение бе допълнен с две нови професии в сферата на строителството, по предложение на обучаващи институции в партньорство с бизнеса. Това са „Реставратор-изпълнител“ и „Техник-реставратор“ на обекти от културното наследство - недвижими културни ценности. Списъкът с професии за обучение включва вече 239 професии с различна трудност, свързани с различни икономически дейности – туризъм, икономика, селско стопанство, строителство, социални дейности и др.

Реставратор-изпълнителят реставрира конструктивни елементи на сгради, съоръжения и обекти от културното наследство-недвижими културни ценности, като изпълнява кофражни, армировъчни, бетонови и зидарски работи, дърводелските работи, полага мазилки и шпакловки, прави облицовки и настилки, боядисва и изпълнява тапетни и декоративни работи. В края на обучението си, завършилите курсовете по професията „Реставратор – изпълнител“ трябва да могат да реставрират елементи на сгради от културното наследство, да изпълняват дейности по изграждането и реставрацията на покриви с каменни плочи или с турски керемиди, да сглобяват дървени покривни конструкции, гредоред и дървени стълби, да изпълняват дейности по поставянето на дюшеме и черен под. Курсистите, които се обучават по професията „Техник реставратор” ще трябва да покрият минимален хорариум от 960 часа, a за „Реставратор-изпълнители” – трябва да покрият 660 учебни часа. Поне половината от тези часове са предназначени за усвояване на практически умения – в работилница или на конкретни работни места. В курсове за обучение на техник-реставратори могат да бъдат включени лица, които имат поне диплома за средно образование.

Съгласно държавното образователно изискване по професия „Реставратор-изпълнител”, завършилите обучение по тази професия могат да бъдат назначавани като помощник-реставратори, работници по обработване и художествено оформяне на каменни изделия, тенекеджии на орнаменти, работници на подови облицовки и настилки и др. Завършилите обучение по професия „Техник реставратор” могат да работят и като технически ръководители, строители или чертожници не само на културни паметници, а и на други съоръжения. „Реставратор-изпълнител“ е една от професиите, по които ще бъдат обучени безработни лица по програма КЛИО, финансирана по Националния план за действие по заетостта през 2014 г. Получилите квалификация лица ще бъдат ангажирани в дейности по опазване, поддържане, реставрация и обслужване на обекти - недвижимо културно наследство.

Tags: Брой 1 2014