Предприемач
Започва прием на проекти по мярка 321

Започва прием на проекти по мярка 321

Приемът ще продължи от 27 юли до 22 август. Общият ресурс за приемите е в размер 113 721 158 евро. Заповедите за определяне на периоди на прием за заявления за подпомагане и изискванията за кандидатстване съгласно наредбата са публикувани на електронната страница на ПРСР: www.prsr.bg, в секция „Мерки”, Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”;

МИЕТ обявява процедура за конкурентен подбор на проекти по схема BG161PO001 3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II", операция 3.2. „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите", приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма". Краен срок за подаване на предложения: 28 септември 2012 г, 16:00 ч. местно време.

Насоките за кандидатстване и пълният комплект от документи са на интернет адреси: http://www.mrrb.government.bg, www.bgregio.eu , https://eumis.government.bg - Министерството на труда и социалната политика стартира процедурата за кандидатстване по програма “Старт на кариерата” за 2012 г. - на 23 юли 2012 г., стартира процедурата за кандидатстване по програма “Старт на кариерата” за 2012 г. До 17 август 2012 г. в дирекции „Бюро по труда“ ще се приемат документи за участие в Програмата. Тя дава възможност на 850 висшисти на възраст до 29 години, в рамките на 9 месеца, да придобият трудов стаж и опит по специалността, която са завършили - в министерства, ведомства, агенции и териториалните им поделения, както и в областни управи и общински администрации.

Пълният списък на обявените работни места по процедурата, условията и документите за кандидатстване са публикувани на интернет-страниците на Министерството на труда и социалната политика: http://www.mlsp.government.bg/bg/projects/startkariera.htm и Агенцията по заетостта - www.az.government.bg.

Tags: Брой 3 2012