Предприемач
Първа работа за младежи до 29-годишна възраст

Първа работа за младежи до 29-годишна възраст

Работодатели и безработни младежи до 29-годишна възраст вече могат да подават заявления в бюрата по труда в страната за участие по проект „Първа работа” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Проектът е на стойност 20 млн. лв. Той ще се реализира на територията на цялата страна чрез структурите на Агенцията по заетостта в периода до края 2014 г. Целта е да се осигури заетост на безработни младежи до 29-годишна възраст, чрез предоставяне на стимули за работодателите да ги наемат на работа.

В проекта могат да участват всички работодатели от реалния сектор. По схемата на работодателите, които наемат безработни младежи за период от 6 до 12 месеца, ще се предоставят средства за трудово възнаграждение в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, както и дължимите от работодателя осигурителни плащания, към които се отнася разкритото работно място.

В зависимост от заявените потребности от работодателите, безработните младежи ще получат ваучери за включване в професионално обучение или обучение по ключови компетенции. След обучението младежите ще започнат работа по придобитата квалификация или компетентност.

Ще се финансира професионално обучение по първа и втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора и трета квалификационна степен, както и обучения по ключови компетентности „Общуване на чужди езици”, „Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите”, „Дигитална компетентност” и „Умения за учене”. Широкият кръг от допустимите обучения ще позволи да бъдат обхванати голям брой безработни младежи, независимо от тяхното образование и квалификация, като ще даде възможност за адекватна подготовка спрямо нуждите на бизнеса за конкретната позиция.

В резултат от реализацията на схемата се очаква 700 лица да бъдат включени в обучения за повишаване или придобиване на професионална квалификация, други 1 630 лица да бъдат включени в обучения за придобиване на ключови компетентности и 2 100 лица да се включат в заетост след обучение.

Tags: Брой 9 2012