Предприемач
ИАНМСП  стартира шеста конкурсна сесия по Национален иновационен фонд

ИАНМСП стартира шеста конкурсна сесия по Национален иновационен фонд

Крайният срок за приемане на конкурсна документация е 31.10. 2012 г., 17:30 часа.

Стратегическата цел на Фонда е повишаване конкурентоспособността на българската икономика. Чрез стимулиране на пазарно ориентирани научно-приложни изследвания, предназначени за индустрията и създаване на условия за привличане на частни капитали за финансиране на иновации.

Типовете проекти, които имат право да участват в конкурса са два:
научноизследователски развойни проекти и проекти за техническа осъществимост.

При научноизследователските развойни проекти (НИРД) максималната стойност на субсидията е в размер на 500 000 лв. със срок на реализация 12-36 месеца. Te се състоят от следните категории задачи – индустриални научни изследвания и експериментално развитие. Интензитетът на помощта, изчислен на основата на приемливите разходи по проекта, не трябва да надвишава: 50% за индустриални научни изследвания и 25% – за експериментално развитие.

При проектите за техническа осъществимост максималната стойност на субсидията е 50 000 лв. и срок на реализация до 1 година.

И при двата вида проекти установените тавани на помощта за индустриални научни изследвания и експериментално развитие могат да бъдат завишени в зависимост от категорията на предприятието и наличието на действително сътрудничество с изследователска организация и/или друго предприятие. Бюджетът е 5 млн. лв, общо.

Приоритетни направления за финансиране в рамките на 6-та конкурсна сесия

  • Информационни и комуникационни технологии,
  • Приборостроене,
  • Биотехнологии, фармация, химия,
  • Нови материали и нанотехнологии,
  • Екотехнологии и третиране на отпадъци,
  • Енергоспестяващи технологии
  • Иновативни технологии за управление на градската среда.

За субсидия могат да кандидатстват всички лица, регистрирани по Търговския закон на Република България, реализиращи проектите на територията на България, сами или съвместно с други лица, регистрирани по Търговския закон, висши училища, БАН, научни организации или колективи.

Tags: Брой 10 2012