Предприемач
ДФЗ - Прием на проекти за възстановяване на горския потенциал и залесяване

ДФЗ - Прием на проекти за възстановяване на горския потенциал и залесяване

От 16 октомври до 16 ноември ще се приемат заявления по 2 мерки от ПРСР:

мярка 223 „Първоначално залесяване на не земеделски земи” и

мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”. Финансовият ресурс за мярка 223 е левовата равностойност на 37 492 443 евро, а за мярка 226 – левовата равностойност на 27 196 608 евро.

Мярка 223 финансира създаването и поддържането на горски култури върху не земеделски земи в общини с лесистост под 60% или в райони с риск от ерозия. Увеличаването на горските масиви в равнинните райони помага да бъде намалена ерозията и подобрен водният баланс. Фонд „Земеделие” покрива от 70% до 100% от одобрените разходи по проекта.

Средствата по мярка 226 се отпускат за възстановяване на гори, пострадали от горски пожари и други природни бедствия, както и за въвеждане и подобряване на превантивни дейности, които да намалят опасността от пожари. Кандидатите получават 100% от одобрените разходи по проекта.

Tags: Брой 10 2012