Предприемач
Среща между партньорите по проект TRUST

Среща между партньорите по проект “TRUST”


Състоя се среща между екипа по проект “TRUST” – Прозрачност за устойчива социална политика, финансиран в рамките на Норвежкия финансов механизъм и Института за пазарна икономика (ИПИ).

На срещата присъства Цветан Симеонов, председател на БТПП и Светла Костадинова, изпълнителен директор на ИПИ.
След проведена процедура за избор на изпълнител по изискванията на ПМС 55, ИПИ бе избраната организация, която да извърши поредица от проучвания и анализи на трипартитното сътрудничество в България.

Ще бъдат направени следните анализи:

Регулаторна рамка, прозрачност и публичност на тристранния диалог на национално равнище в България; Колективно трудово договаряне в България: обхват, развитие, добри практики; Ефекти от динамиката в минималните осигурителни прагове върху пазара на труда; Тристранният диалог в три избрани сектори от икономиката: практика, трудности, препоръки.

Обсъден бе направеният първи анализ на регулаторната рамка в страната, бяха отправени препоръки и коментари по него с цел финализирането му и очертани предстоящите дейности.

Tags: Брой 7 2013