Предприемач
Амбициозен проект за дигитализация на МСП

Амбициозен проект за дигитализация на МСП

Българската търговско-промишлена палата стартира по Оперативна програма „Добро управление” амбициозен проект „ДИГИТАЛНИ МСП – Стимулиране на приноса на МСП в реализирането на политиките за дигитализиране на икономиката”. Целта е разработване на инструментариум за повишаване на активното участие на бизнеса, неправителствените бизнес структури и гражданите в разработването, реализирането и мониторинга на политиките за дигитализиране на икономиката.

За целите на проекта в 28-те областни центрове на страната ще се проведе национално проучване сред бизнеса, неправителствените браншови организации, гражданите и структурите на гражданското общество за нивото на иновативност на МСП, нагласата на бизнеса за дигитализирането на производствените процеси във връзка с Индустрия 4.0, въвеждането на дигитален маркетинг и дигитален обмен на информация с държавната и общинската администрация и с клиентите, ефектът върху гражданите от дигитализацията на бизнеса, както и на пречките и предизвикателствата пред този процес.

БТПП ще направи задълбочен анализ на резултатите от проучването и планира да подготви не по-малко от 8 препоръки за подобряване на нормативната уредба и на приложните аспекти на политиките, свързани с този процес.

Повече на www.bcci.bg

Tags: Брой 1 2019