Предприемач
МОН обяви обществена поръчка за избор на оценители по ОП „НОИР“

МОН обяви обществена поръчка за избор на оценители по ОП „НОИР“

Министерството на образованието и науката обяви обществена поръчка за избор на оценители на проектите за изграждане на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. „Критериите са завишени, защото целта е да се осигурят качествени международни оценители. Те трябва да отсеят качествени проекти за създаването на устойчиви центрове, които да продължът да работят успешно и след приключване на финансирането, посочи зам.-министърът на образованието и науката Красимир Киряков. По думите му, критериите са високи, за да се гарантира инвестицията от 350 млн. лева по програмата в работещи научни центрове.

Прогнозната стойност на Обществената поръчка е 2 042 600 лева без ДДС и ще бъде финансирана по приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ на оперативната програма. Иван Модев, директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в МОН представи Обществената поръчка, като посочи, че кандидатите ще бъдат оценявани според научната експертиза на експертите в екипите и опита им за оценяване на проекти.

Основните акценти:

Кандидатите трябва да имат реализиран най-малко 3 000 000 лв общ оборот през последните две приключили финансови години, от които поне 2 000 000 лв в сферата.. Да са изпълнили най-малко две услуги с идентичен или сходен предмет с този на поръчката; Да разполагат с екип, който включва минимум: координатор на екипа - трябва да има висше образование (магистърска степен или еквивалент) с минимум петгодишен опит, свързан с управлението на проекти; участие като ръководител екип в минимум един договор с предмет, сходен с този на сегашната процедура. Необходимо е в екипа да има експерти в областта на техническите науки, естествени науки, математика и информатика, селскостопански науки, хуманитарни и обществени науки. Всеки трябва да има диплома за висше образование в научната област, за която е предложен, минимум 10 години професионален опит, както и да владее отлично английски език.

Кандидатите трябва да разполагат и с допълнителни експерти – най-малко 8 финансисти и 8 строителни инженери, които да да владеят отлично английски език и да имат най–малко 10 години професионален опит.

Необходими са експерти в направленията: Мехатроника и чисти технологии; Информатика и информационни и комуникационни технологии; Индустрии за здравословен живот и био-технологии и Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Срокът за подаване на документите е 26.10. До 2 месеца комисията трябва да отсее кандидатите и да избере оценител най-късно до 27 януари, когато е крайният срок за подаване на проекти. Отварянето на офертите ще стане публично, заяви зам.министър Киряков.

Повече на http://www.minedu.government.bg/?go=news&p=detail&newsId=2153

Tags: Брой 9 2016