Предприемач
Първите успешни резултати в „зелената“ индустрия по  Норвежкия финансов механизъм

Първите успешни резултати в „зелената“ индустрия по Норвежкия финансов механизъм

В Резиденцията на Кралство Норвегия бяха представени първите резултати по Програма „Иновации в зелената индустрия“ в България, която се изпълнява в рамките на Норвежкия финансов механизъм (Norway Grants) 2009-2014 г. Модератор на конференцията беше Венцеслава Янчовска, мениджър, Иновация Норвегия, офис София. Поздравления към участниците в конференцията поднесоха Н.Пр. Г-жа Гюру Катарина Викьор, Посланик на Кралство Норвегия и Мариана Кордова, Директор, Дирекция „ Управление на средствата от ЕС“, от Националното координационно звено, Министерски съвет.

Ане Лисе Рогнлидален –мениджър, програма“ Иновации в зелената индустрия“ представи направеното до сега, както и някои от реализираните проекти. „Иновации в зелената индустрия“ в България, в рамките на Norway Grants, допринася за намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство (ЕИП ) и задълбочаване на двустранните взаимоотношения между България и Норвегия.

Целта на програмата е подобряване на конкурентоспособността на т. нар. „зелени” предприятия, което включва подобряване екологосъобразността на съществуващите предприятия и насърчаване на зелените иновации и предприемачеството. Реализацията на бизнес възможности за по-зелена eвропейска икономика, е друг, не по-малко важен резултат от изпълнението ѝ.

11,5 милиона евро са одобрени за изпълнението на 32 проекта за „озеленяване“ на бизнеса в България. Дейностите по проектите са основно разработване, внедряване, инвестиции и обучение, свързани с екологични технологии; иновативни екологосъобразни продукти и услуги; намаляване и повторно използване на отпадъците; инициативи, свързани с енергийната ефективност и по-широко използване на възобновяеми енергийни източници в бизнес операции, както и повишаване на ефективността на ресурсите, чрез системи и процеси на иновации.

Някои от проектите, спечелили субсидии по програмата, които могат да се похвалят с резултати по своите дейности: Проект „Повишаване на конкурентоспособността чрез пречистване на отпадни води“ на „Черкезов“ ООД, който цели да повиши конкурентоспособността си чрез пречистване на отпадни води. Предмет на дейност на фирма Черкезов ООД е изработка на изделия от мрамор, варовик и гранит. Производствената база се намира в с. Струмяни, област Благоевград. Продукцията се изнася основно Гърция, Македония, Косово, Сърбия и Австрия.

Проект „Зелена енергия от биомаса“ на „Хайтек“ ООД. Фирмата е създадена през 2006 г. и основната ѝ дейност е била в ИТ сектора. От края на март 2014 г. фирмата започва да се занимава с производство на изделия от дървен материал, корк, слама и материали за плетене. Седалището на компанията е базирано в София, а производствените помещения са в село Давидково, община Баните, област Смолян, Южен централен район на България. Проектът има за цел да бъде въведена нова екологична технология за производство на био гориво, посредством преработката на отпадъчен дървесен материал и биомаса.

Проект „Централизирана система за производствена поддръжка базирана на състоянието“ на Интерконсулт България ООД. Фирмата е водеща българска софтуерна и консултантска компания, с повече от 15 години опит на пазара. Компанията предоставя високо-качествени услуги в областта на ИТ консултиране, софтуерен дизайн и развойна дейност, поддръжка и обучение на крайни клиенти. С помощта на Програма „Иновации в зелената индустрия“ компанията разработи централизирана система за производствена поддръжка базирана на състоянието "Зелен Монитор", която е те свързана с въвеждане на модерни софтуерни технологии за постигане на по-ефективна и ефикасна поддръжка на производствените машини, при намаляване на вредното влияние върху околната среда.

Проект „Изграждане на зелен производствен цех “ на Държавно предприятие " Затворно дело". Целта на неговия проект е създаване на зелен производствен цех, изграден на мястото за лишени от свобода в София за производство на панелни слънчеви колектори – черни, селективни и вакуумно тръбни колектори и водни отоплителни устройства за екологично чисто производство на топлинна енергия и топла вода. Проектът е иновативен на фирмено ниво за въвеждане на нови, зелени производствен процес и продукт. Чрез проекта лишените от свобода ще придобият нови умения, което ще им даде възможност за реализация в бъдеще.

Проект „Енергийна ефективност и по-добро качество на млякото в българските млечни производствени предприятия“ на Фндация за биологично земеделие "БИОСЕЛЕНА". Фондацията е българска неправителствена организация и основната и цел е развитие и подпомагане на биологичното и устойчиво земеделие, опазване на биоразнообразието и околната среда. Фондацията е учредена през 1997 г. от Научен институт по биологично земеделие (FIBL) – Швейцария.Основната цел на нейния проект, Енергийна ефективност и по-качествено мляко за България, е намаляване на потреблението на енергия в малките ферми за производство на мляко чрез обучение и инсталиране на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в избрани ферми.

Срокът за изпълнение на проектите е 30 април 2016. Програмен оператор е държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия”.

Повече информация за програма „Иновации в зелената индустрия“ в България може да намерите на страницата: www.norwaygrants-greeninnovation.no

Tags: Брой 11 2015