Предприемач
Фонд „Земеделие“ изплати над 30 милиона  лева по ПРСР 2007 - 2013

Фонд „Земеделие“ изплати над 30 милиона лева по ПРСР 2007 - 2013

Разплатените субсидии са за общо 325 проекта по мерки: 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“, 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“, 143 "Предоставяне на съвети и консултиране в Земеделието в България и Румъния”, 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“, 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“, 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“, 313 „Насърчаване на туристическите дейности“, 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“, 322 „Обновяване и развитие на населените места“, 41“Прилагане на стратегии за местно развитие“, мярка 431-1 за управление на местни инициативни групи и 511 „Техническа помощ“. За последния месец са разплатени общо субсидии за близо 114 млн. лева по 1333 проекта.

Tags: Брой 10 2015