Предприемач

МСП са гръбнакът на средната класа и икономиката в ЕС.

Д-р по икономика Веселин Пасев: МСП са гръбнакът на средната класа и икономиката в ЕС

Къде сме ние, според наскоро проведено изследване на ЕИФ
Двадесет и трите милиона малки и средни предприятия /МСП/ в Европа, с дял над 98% от всички предприятия, са живецът на европейската икономика.
Съгласно наскоро проведено изследване от Европейския инвестиционен фонд, МСП създават повече от 67% от работните места в Европейския съюз.
В България тази цифра е 80%.

Времената са тежки за малкия бизнес. Компаниите се нуждаят от подкрепа, за да оцелеят. Европейският съюз създава условия за премахване на бариерите пред МСП, за насърчаване на иновациите и създаване на нови работни места.
В България са регистрирани над 215 000 МСП. Те реално нямат достъп до финансиране, за разлика от МСП в Европа, където „мисли първо за малките” е водещ принцип при формулирането на държавните политики.
Данните от проучването показват, че България е на първо място от 27-те страни членки по процент на отхвърлените от банките бизнес предложения за кредитиране. В пред кризисната 2007 година само 3% от предложенията на МСП са били отхвърлени от банките, докато през 2010 година този процент е нараснал на 36% и е рекорден за ЕС.

Ефективното развитие на МСП е задължително условие за укрепване на средната класа в България, която, както показва опита на страните от Западна Европа е задължително условие за развитието на демокрацията и устойчив икономически растеж. Поради слабо развития капиталов пазар, българските МСП нямат достъп до международния пазар за по-ниско лихвени кредити.
Те са лишени и от стимулите, които предлагат развитите европейски държави - гратисни периоди за данъците, осигуряване на безплатно счетоводно и юридическо обслужване през първите няколко години от създаването на фирмата и др. Тези облекчения не са епизодични, а се прилагат от десетилетия в Австрия, Германия и другите европейски страни. Там съществува система от гаранционни и насърчителни банки, които значително подпомагат кредитирането на новосъздадените МСП и поевтиняват достъпа им до финансов ресурс. Много активно в подкрепа на стартиращите малки и семейни фирми работят и браншови и професионални организации и съюзи, бизнес-инкубатори, бизнес-ангели и рискови капиталови фондове. Те, заедно с взаимоспомагателните каси и банки и кооперативните кредитни сдружения /каквито впрочем е имало и у нас преди Втората Световна война/, са конкуренти на банките и съдействат за намаляване цената на кредита.
У нас е точно обратното - още от създаването им малките фирми са подложени на огромен финансов натиск от авансови плащания за данъци, такси, разрешителни, лицензи и др. без още да са имали възможност да направят някакви приходи.
Ограниченият достъп до финансиране включва и достъп до правителствени, европейски и други програми за подкрепа на МСП, например задължителните изисквания за обороти от предходни години за участие в ОП Конкурентноспособност и т.н.
Докато тази ситуация не се промени, българската икономика не може да бъде конкурентноспособна на икономиките на останалите европейски държави.
А това е изключително важно в условията на тежката рецесия, в която се намира света.