Предприемач

Посредник

1990.jpg

Министърът на труда и социалната политика утвърди преразпределение на 3,5 млн. лв. от програми и мерки за стимулиране на заетостта

Над 8000 безработни и заети ще могат да започнат работа или обучение с преразпределени средства от държавния бюджет

Министърът на труда и социалната политика, по предложение на АЗ , съгласувано с Националния съвет за тристранно сътрудничество, утвърди преразпределение на 3,5 млн. лв. от програми и мерки за стимулиране на заетостта, които поради епидемичната обстановка не стартираха своевременно или в пълен обхват. Агенцията по заетостта предложи формираните икономии да се насочат към търсени както от работодателите, така и от безработните форми за заетост.

Със средства от държавния бюджет ще се финансира наемането на работа на още над 5000 безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда, както и обученията на минимум 2050 безработни и на 990 заети в микро-, малки или средни предприятия.

Бюрата по труда към Агенцията по заетостта предоставят различни възможности и разнообразие от форми за финансова подкрепа по отношение на период, вид и размер на субсидиране, като конкретните параметри на финансовите стимули по отделните програми и мерки са определени в Националния план за действие по заетостта за 2021 г. Периодът на субсидиране варира от 3 до 24 месеца, а размерът на предоставяните ежемесечно средства за основно възнаграждение – от 320 до 700 лв., като в повечето случаи се предоставят и средства за допълнителни възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя за всяко наето безработно лице по условията на съответната програма или мярка.

Успоредно с това, Агенцията по заетостта предоставя финансови преференции и на безработните лица, с които стимулира тяхната мобилност или предприемачество.

Подробности вижте на www.az.government.bg

Tags: Брой 8 2021