Предприемач

Посредник

1945.jpg

Възобновява се приемът на документи по Спогодбата за трудова миграция с Република Молдова

Българските работодатели, които желаят да наемат работници от Молдова, могат да подават документите си във всяко бюро по труда, без ограничение от месторабота и адрес на управление. Фирми, извършващи посредническа дейност по наемане на работа, освен когато са работодатели, не могат да участват в Спогодбата.

Спогодбата се прилага за работници мигранти, които са граждани на една от двете държави, имат сключен индивидуален трудов договор по тази спогодба и притежават необходимото разрешение за пребиваване на територията на другата държава. Отнася се за:

а) работници за първоначален период до една година и с възможност за последващо продължаване за общ срок до три години;

б)  сезонни работници за максималния период, съгласно законодателството на приемащата държава.

Условията на Спогодбата се прилагат единствено за новонаети лица и не са приложими за вече работещи на територията на Република България. Посредничеството на Агенцията по заетостта е безплатно;

Повече на https://www.az.government.bg/pages/spogodbi-i-sporazumenia-za-zaetost

Tags: Брой 3 2021