Предприемач
Първа национална ReferNet конференция организира НАПОО

Първа национална ReferNet конференция организира НАПОО

Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) е координиращата институция на дейностите на мрежата ReferNet в България. ReferNet е общоевропейска мрежа за обмен на опит и експертиза в областта на професионалното образование и обучение, създадена през 2002 година от Европейската агенция за развитие на професионалното обучение - CEDEFOP. В мрежата са представени всички страни-членки на Европейския съюз, Исландия и Норвегия.

На конференцията бяха представени новата програма за умения (New Skills Agenda) на Европейския съюз, резултатите от проучване за международната мобилност в началното ПОО. Свои впечатления от участието си чрез програмата Еразъм +, в мобилна форма на обучение по моден дизайн в Италия, споделиха ученици и преподаватели от ПГ ‚Мария Луиза“. Беше представен обстоен годишен политически доклад за системата на ПОО в България, годишния доклад за дейността на ЦПО и инициативите на Junior Achievements в областта на финансовата грамотност.

Повече за РеферНет-България на www.refernet.bg

Повече за конференцията на http://www.navet.government.bg/bg/parva-natsionalna-refernet-konferentsiya

Tags: Брой 6 2016