Предприемач
Oсигурителни вноски по договор за управление и контрол, при временно прекъсване на дейността на търговско дружество

Oсигурителни вноски по договор за управление и контрол, при временно прекъсване на дейността на търговско дружество

Когато търговското дружество временно прекъсне дейността си, осигуряването на изпълнителя по договор за управление и контрол също трябва временно да бъде прекъснато.

Договорът за управление и контрол нормативно е обоснован в Търговския закон.  Отношенията между дружеството с ограничена отговорност и неговия управител се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците или от едноличния собственик. Правната теория и съдебната практика разглеждат договора за възлагане на управление като разновидност на договора за поръчка, регламентиран от ЗЗД, или като самостоятелен тип договор, уреждан от гражданското законодателство. Доколкото не е предвидено друго от нормативна гледна точка, за този вид договори могат да се прилагат общите разпоредби на гражданското право. Договорът за управление е вид граждански договор, с който се предава управлението на едно предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, а управителят се задължава срещу определено възнаграждение да постигне конкретни стопански резултати в рамките на договорения срок. Страните могат свободно да определят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави. При гражданските договори няма работодател, а възложител, няма работници и служители, а изпълнители и следователно разпоредбите на Кодекса на труда не намират приложение спрямо тези договори.

Тъй като договорът за управление и контрол не се сключва на основание Кодекса на труда, той не се регистрира в НАП. Там се регистрират само трудовите договори на основание е чл. 62, ал. 3 от КТ. Задължението за осигуряване на собствениците и съдружниците в търговски дружества, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. Започването, прекъсването, възобновяването и прекратяването на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се установява с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, подадена до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството. Тези разпоредби се отнасят само за самоосигуряващите се лица, а не за изпълнителите по договори за управление и контрол. Следователно и прекъсването на дейността на изпълнителитепо договори за управление и контрол не се регистрира в НАП. Управителите на търговски дружества се осигуряват задължително за всички осигурени социални рискове по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване.

Когато отношенията между страните, свързани с управлението на търговското дружество не са уредени по Кодекса на труда, а е сключен договор за възлагане на управлението по чл. 141, ал. 7 от ТЗ, задължително осигуряването е върху доход, не по-малък от съответния минимален „праг”, независимо че договорът може да е сключен за работа по няколко часа дневно или седмично. Що се отнася до разпоредбата на чл. 1, ал. 5 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, тя се прилага единствено в случаите, когато лицето не е работило през целия месец по договор за управление и контрол, например: при временна неработоспособност или друг отпуск, за който не се изплаща възнаграждение, както и при започване или прекратяване на трудовата дейност по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО. В тези случаи минималния месечен осигурителен доход се определя пропорционално на работните дни през месеца, без значение на отработените часове на ден.

Здравното осигуряване на изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества се извършва по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване – на база дохода, върху който се внасят осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване.

Когато търговското дружество временно прекъсне дейността си, осигуряването на изпълнителя по договор за управление и контрол също трябва временно да бъде прекъснато. Основанието за това е факта, че дружеството не извършва никаква дейност и управителят не би трябвало да извършва управленческа дейност, след като дружеството временно е преустановило дейността си. На практика това означава, че по отношение на осигурителните взаимоотношение с НАП, трябва временно да се прекъсне подаването в НАП на Декларация обр. 1 и Декларация обр. 6 по Наредба № Н 8 от 2005 г. от датата на прекъсване на дейността. Тази дата трябва писмено да бъде определена от дружеството и след нея не би трябвало да има доказателства за извършване на дейност на дружеството, съответно и основания за осигуряване.

Когато изпълнителят по договора за управление и контрол на дружеството възобнови дейността си и съответно и дружеството възобнови дейността си, от датата на възобновяване на дейността трябва да се възобнови и осигуряването, чрез подаване на съответните декларации и внасяне на осигурителните вноски.

Повече по темата в списание „Актив”

Tags: Брой 5 2014