Предприемач

Въпроси и казуси от практиката

Въпроси и казуси от практиката

1.Зачитане на трудов стаж от друга държава

Как се зачита придобит в чужбина трудов стаж при определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит?

При определяне размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит работодателят трябва да отчита и (виж чл. 12, ал. 4, т. 3 и 4 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата): - трудовият стаж, придобит съгласно законодателството на съответната държава - членка на ЕС, при изпълнение на същата, на сходна или със същия характер работа, длъжност или професия. На това основание се зачита трудов стаж на работници или служители, които са български граждани или граждани на някоя от държавите членки, както и членовете на техните семейства; - времето, през което без трудово правоотношение българските граждани или гражданите на държава членка, както и членовете на техните семейства са упражнявали трудова дейност и/или професия на територията на държавите членки, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор в България, ако са били задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство, съгласно законодателството на съответните държави. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Трудовият и осигурителният стаж, придобит в чужбина, се зачита от самия български работодател на основание чл. 351, ал. 2 от КТ въз основа на представени му от работника или служителя трудов договор и/или други документи, издадени от работодателя, осигурителя и/или от компетентната осигурителна институция съгласно законодателството на съответната държава. Трудов и осигурителен стаж по този ред се зачита за работа в държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението.

2.Обезщетение при пенсиониране на медицинска сестра

Последните 12 години от трудовия си стаж медицинска сестра е работила без прекъсване в две различни болници. На какъв размер обезщетение при пенсиониране има право?

В съответствие с чл. 1, ал. 2 от ПМС № 31/1994 г., право на обезщетение в увеличен размер на 6 брутни заплати имат медицинските кадри, когато през последните десет години от трудовия им стаж преди придобиване право на пенсия за изслужено време и старост са работили в организации и звена на бюджетна издръжка в сферата на здравеопазването. Няма изискване работодателят да е бил един и същ.

3.Обезщетение при пенсиониране на учителка

Има ли право на 6 заплати при пенсионирането си учителка, работила в няколко училища през последните 10 години трудов стаж?

В съответствие с чл. 1, ал. 2 от ПМС № 31/1994 г. право на обезщетение в увеличен размер на 6 брутни заплати се определя и на педагогическите кадри, когато през последните десет години от трудовия им стаж преди придобиване право на пенсия за изслужено време и старост са работили в организации и звена на бюджетна издръжка в сферата на образованието, тоест и в този случай няма изискване работодателят да е един и същ.

4.Право на изпълнител по договор за управление да получава средства за социални разходи

Има ли право управителят, който работи по договор за управление, да получава от същата фирма средства за социални разходи?

Договорът за управление и контрол на търговско дружество не е трудов договор по смисъла на Кодекса на труда, тъй като се урежда съобразно Търговския закон и Закона за задълженията и договорите. Поради това изпълнителят по такъв договор не се ползва от правата на работниците и служителите по Кодекса на труда. От друга страна, в Кодекса на труда не е предвидена забрана за изпълнителите по договор за управление и контрол на търговско дружество да се ползват от социалните придобивки, в това число и от средствата, предоставяни на работниците и служителите за сметка на социалните разходи. Начинът за използване на средствата за социално-битовото и културно обслужване в предприятието се определя от общото събрание на работниците и служителите (чл. 293, ал. 1 от КТ).

5.Отпуск при смърт на близък човек

Допълнителният платен отпуск поради смърт на близък човек за кои роднини се отнася? Как да се разбира "денят на събитието" - датата на смъртта или на погребението?

Работодателят е длъжен да освобождава от работа за два работни дни работника или служителя при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия (чл. 157, ал. 1, т. 3 от КТ). За тези дни работодателят изплаща на работника или служителя възнаграждение, определено в колективен трудов договор или уговорено между него и работника или служителя. Отпускът се ползва за деня на събитието и следващия работен ден, а ако събитието съвпадни с почивен ден - за първите два работни дни след него. За ден на събитието се смята денят на смъртта на близкия, а не на погребението. Този ден се удостоверява с копие от официалния акт за смъртта, който работникът или служителят представя на работодателя.

6.Оформяне на прекратяването на трудовия договор след отмяна на незаконно уволнение

Съдът отменя уволнението като незаконно и възстановява лицето на работа. То не подава някакво заявление, нито се връща на работа. Какво следва да се предприеме?

Решението на съда за отмяна на незаконно уволнение и възстановяване лицето на работа задължава работодателя:

 • да възстанови лицето на същата работа или длъжност, ако то се яви да я заеме в двуседмичния срок по чл. 345, ал. 1 от КТ;
 • да му изплати присъденото обезщетение;
 • да заличи уволнението в трудовата книжка.
По отношение на възстановения работник или служител съдебното решение няма задължителна сила за връщането му на същата работа или длъжност. Ако по неуважителни причини лицето не се яви в двуседмичния срок да започне работа, възстановеното от съда трудово правоотношение се прекратява без предизвестие на основание чл. 325, ал. 1, т. 2 от КТ. Работодателят коригира трудовата книжка, като вписва номера на съдебното решение за отмяна на уволнението, както и новото основание за прекратяване на трудовия договор. При отказ на работодателя вписването се прави от съответната инспекция по труда.

7.Продължаване срока на трудов договор

За изпълнение на сезонна работа е сключен трудов договор за 6 месеца. Но се оказва, че след шестте месеца се налага да се работи още половин година. Може ли да се сключи нов срочен договор за още 6 месеца за изпълнение на същата работа, или това е забранено от чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ?

Срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ се сключва за срок, не по-дълъг от 3 години, за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности. В конкретния случай става дума за срочен трудов договор за изпълнение на сезонна работа. Няма пречка с допълнително споразумение по чл. 119 от КТ срокът на договора да бъде продължен с още 6 месеца, тъй като по този начин няма да се наруши максималният тригодишен срок, установен в чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ. Забраната за повторен срочен трудов договор по ал. 4 на същия член се отнася за срочни трудови договори, сключени по изключение, тоест не за изпълнение на дейности, които не са временни, сезонни или краткотрайни. В такъв случай договорът се сключва за срок най-малко 1 година или за по-къс срок, но само по предварителна молба на работника или служителя. В договора изрично се посочва причината, поради която той по изключение се сключва за определен срок. В такива случаи не се допуска повторно сключване на срочен трудов договор за изпълнение на същата работа от същото лице.

8.Забрана от работодателя на втория родител за ползване на неплатен отпуск по чл. 167а от КТ

При подадени навреме документи от втория родител с искане да ползва 5 месеца от неплатения отпуск по чл. 167а от КТ на първия родител, има ли неговият работодател право да му откаже или просто да не му разреши да ползва този отпуск?

Разпоредбата на чл. 167а, ал. 1 от КТ дава право на всеки от двамата родители, който работи по трудов договор, да ползва по 6 месеца неплатен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8 годишна възраст, но само ако детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка. Всеки от родителите може със съгласието на другия родител да ползва до 5 месеца от полагащия му се неплатен отпуск. За целта той уведомява своя работодател най-малко 10 работни дни предварително, като му представя следните документи:

 • заявление-декларация по образец;
 • акт за раждане на детето;
 • документ, от който се вижда, че той е баща на детето или живее в едно семейство с майката;
 • писмено съгласие от другия родител.

Режимът за ползване на отпуска е уведомителен, тоест не се изисква съгласието на работодателя, който няма право да отказва ползването на този отпуск.

9.Право на платен годишен отпуск при ползване на отпуск за бременност и раждане

 • От 15.07.2013 г. служителка полчава първия болничен лист за ползване на отпуск за бременност и раждане. Не е ползвала платен годишен отпуск за 2013 г. В какъв размер е полагащият се за 2013 г. отпуск и докога ще може да бъде ползван?
 • В съответствие с чл. 352, ал. 1 от КТ, платените и неплатените отпуски за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете се зачитат за пълен трудов стаж. Поради това, за времето на тези отпуски работничката или служителката има право на платен годишен отпуск в уговорения с трудовия договор размер, но не по-малко от 20 работни дни за календарна година. Следователно, в конкретния случай служителката ще има право на полагащия се за 2013 г. платен годишен отпуск в пълен размер. В съответствие с чл. 176, ал. 4 от КТ, ползването на платения годишен отпуск може да се отложи и когато през календарната година, за която се отнася, работникът или служителят не е имал възможност да го ползва изцяло или отчасти поради ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете, както и поради ползване на друг законоустановен отпуск. А когато платеният годишен отпуск е отложен по тези причини, правото на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му (чл. 176а, ал. 2 от КТ). В конкретния случай платеният годишен отпуск за 2013 г. може да се ползва до края на втората година, след годината, през която лицето се завърне на работа. Или ако майката се върне на работа през 2015 г. (независимо на коя дата), полагащият се за 2013 г. платен годишен отпуск може да се ползва до 31.12.2017 г. Ако до тази дата трудовият договор бъде прекратен, неползваният отпуск подлежи на обезщетяване по реда на чл. 224 от КТ. След това правото на ползване и обезщетяване на този отпуск се погасява по давност.

  10.Свободен щат за трудов договор по чл. 114 от КТ

  При назначаване на служител по чл.114 от КТ необходимо ли е да има свободна щатна бройка?

  Трудовият договор по чл. 114 от КТ отговаря на всички условия и изисквания по КТ, в това число и по чл. 66 от КТ относно неговото съдържание, като се посочва длъжността по ЕКПД - 2011 г. Както се вижда, и за този вид трудови договори в щатното разписание работодателят трябва се предвиди съответните щатни бройки. Ще отбележим, че трудовият договор по чл. 114 от КТ се регистрира в ТП на НАП по реда на Наредба № 5/2002 г., като при попълване на уведомлението в т. 8 “Основание на договора” се попълва код 12.

  Tags: Брой 1 2014