Предприемач
Европейска практика за облагане при отбив от цената при купони и ваучери

Европейска практика за облагане при отбив от цената при купони и ваучери

Редът за данъчно облагане на при отбив от цената, при купони и ваучери е уреден първоначално в чл. 11 от Шеста директива /Директива 77/388/ЕИО/ е преминал в чл.79 от Директива 2006/112 относно общата система на данъка върху добавената стойност. Този текст на директивата е транспониран в чл.26, ал.5 от ЗДДС.

Практиката на Съда на ЕС не е особено богата в тази област. Съдът на ЕС е постановил шест решения.

 • 1. Дело C- 126/88
 • решение от 27 март 1990 г.
 • страни: Boots Company - Commissioners of Customs and Excise.
 • Предмет на спора е определяне на данъчната основа при намаляване на цената и рабат.

В своето решение, Съдът на ЕО приема, че чл.11 (А)(3)(б) от Шеста Директива (Директива 77/388/ЕИО) трябва да се тълкува, в смисъла, че значението на израза „намаления на цената и рабат, на които клиентът има право, и взети пред вид в момента на доставката”трябва да се разбира, като разлика между нормалната продажна цена на дребно за доставената стока и сумата, реално получената от търговеца на дребно за тези стоки, когато той получава от клиента купон, даден му от търговеца при предишна покупка на същата стока н анормална цена.

 • 2. Дело C- 317/94
 • решение от 24 октомври1996 г.
 • страни: Elida Gibbs Ltd - Commissioners of Customs and Excise
 • Предмет на спора е определяне на данъчната основа когато има намаление на стока в резултат на промоция.

В своето решение Съдът на ЕО приема, че член 11 (А) (1) и член 11 (В) (1) от Шестата Директива (Директива 77/388/ЕИО). трябва да се тълкува в смисъл, че когато производителят на дадена стока издава купони, в които е посочена определена сума като отстъпка за закупуване на дадена стока, то данъчната основа е равна на продажната цена, определена от производителя, намалена с размера, посочен върху ваучера и възстановена. Същото се отнася и ако доставката е направена от производителя на търговец на едро или директно на търговец на дребно.

В своето решение Съдът на ЕО приема, че член 11 (А) (1) (a) и чл. 11 (В) (1) от Шестата Директива (Директива 77/388/ЕИО). трябва да се тълкува в смисъл, че когато производителят в хода на промоция продава стоките по производствени цени директно на търговеца на дребно, то възстановяването на сумата която е посочена върху опаковката може да се осъществи директно от производителя, ако клиентът закупил такава стока докаже пред производителя, че е закупил стока, която се ползва от промоцията.В този случай облагаемата сума е равна на продажната цена, определена от производителя, намалена със сумата, посочена на купона и възстановена. Същите правила ще се прилагат и в случаите когато производителят е направили доставката на търговец на едро, а не директно на търговец на дребно.

 • 3.Дело C- 48/97
 • решение от 27 април 1999 г.
 • страни: Kuwait Petroleum (GB) Ltd и Commissioners of Customs & Excise
 • Предмет на спора е право на намаление при ползване на ваучери

В своето решение Съдът на ЕО приема, че:

1/ При правилно тълкуване на член 11а (3) (б) от Шеста директива /Директива 77/388/ЕИО/ термините “рабат” и “отбив от цената” не може да се прилагат за намаляване на цената на доставката при обратно изкупуване на стоки.

2/ При правилно тълкуване на член 5 (6) от Шеста директива /Директива 77/388/ЕИО/ означава, че когато петролна компания предлага стоките си в замяна на ваучери, закупени за различни количества горива, заплатени на цената на горивото за придобиването му, когато стоките са предмет на промоционална схема и тяхната стойност е значителна, то тази доставка следва да се разглежда като възмездно извършена доставка.

 • 4.Дело C- 86/99
 • решение от 29 май 2001 г.
 • страни: Freemans plc и Commissioners of Customs and Excise
 • Предмет на спора е правото на намаление /отбив/

В своето решение Съдът на ЕО приема, че при правилно тълкуване на член 11а (3) (б) и В (1) от Шеста Директива /Директива 77/388/ЕИО/, данъчната основа по отношение на стоки, доставени по пощата, поръчани по каталог от клиент за негова лична употреба, когато доставчикът е направил отстъпка от обявената каталожна цена, която се заделя в отделна сметка в полза на клиента в размер на тази отстъпка, то данъчната основа е пълната каталожна цена, по която стоката е продадена на клиента, намалена съответно с цената на отстъпката от това намаление по времето, когато тя е била оттеглена или използвана по друг начин от купувача.

 • 5.Дело C- 398/99
 • решение от 16 януари 2003 г.
 • страни: Yorkshire Cooperatives Ltd и Commissioners of Customs & Excise
 • Предмет на спора е определяне на данъчната основа при предоставяне на купони

В своето решение Съдът на ЕО посочва, че за правилното прилагане на член 11 (A) (1) (а) и 11 (В) (1) от Шеста директива /Директива 877/388/, следва да се приеме, че когато търговецът на дребно разрешава на купувача да заплати в брой част от цената на стоката с купони, издадени от производителя на стоката, то производителят на стоката възстановя на търговеца на дребно, посочената в купона стойност и тази стойност се включва в данъчната основа, върху която търговецът на дребно трябва да начисли ДДС.

 • 6.Дело C- 40/09
 • решение от 29 юли 2010 г.
 • страни: Astra Zeneca UK Ltd срещу Commissioners for Her Majesty’s Revenue a Customs
 • Предмет на спора е облагането на ваучери

В своето решение Съдът на ЕО приема, че член 2, точка 1 от Шеста директива, изменена с Директива 95/7/ЕО, трябва да се тълкува в смисъл, че предоставянето на ваучер за покупка от дружество, което е придобило този ваучер на цена, включваща данък върху добавената стойност, на неговите служители в замяна на отказ от тяхна страна от част от паричното им възнаграждение, представлява възмездна доставка на услуги по смисъла на тази разпоредба.

Повече по темата в списание Актив.