Предприемач
Акцизни стоки, отнети и изоставени в полза на държавата

Акцизни стоки, отнети и изоставени в полза на държавата

Нормативната разпоредба, регламентираща режимът на акцизните стоки,отнети и изоставени в полза на държавата и действията, които се предприемат спрямо тях,  се съдържа  в отделна наредба,издадена въз основа на чл.124,ал.4 от ЗАДС Това е Наредба №  7 от 2 септември 2010 г.на Министерство на финансите /ДВ,бр.72 от 14.09.2010 г./.  С нея се определят условията и редът за транспортиране и разпореждане с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки, както и на задържаните акцизни стоки по чл. 107 в  ЗАДС.

Тази нормативна разпоредба трябва да се познава не само от митническите органи, но и от юридическите и физическите лица, вносители или производители на акцизни стоки.
Разпореждането и процедурата с отнети и изоставени в полза на държавата стоки се изразява в следното:
1.Задържаните, отнетите и изоставени в полза на държавата акцизни стоки подлежат на преработка и или унищожаване съгласно чл. 124, ал. 5 ЗАДС.
Това става по реда, регламентиран в чл.3 -13 от наредбата.
Преработката на акцизни стоки се извършва с цел последващата им реализация като годен краен продукт или тяхното оползотворяване по друг подходящ начин.
В случаите на унищожаване на задържани, отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки действията се извършват от органа, който ги е задържал, под контрола на митническите органи,а транспортирането  им се извършва от или за сметка на органа по задържането.
На преработка  подлежат алкохол, алкохолни напитки и
енергийни   продукти. Алкохолът и алкохолните напитки се преработват само в данъчен склад.Преработката им може да се възлага само на лицензирани складо държатели.
Митническата администрация възлага преработката на стоките  без гаранция и без приемане на рекламация поради липса на качество, тегло, мярка, брой или грешка в наименованието на стоката, нейното състояние или състав и др.
Следва да се има предвид,че възлагането за преработка на акцизните стоки се извършва от митническите органи чрез търг с тайно наддаване.
Началната тръжна цена на  подлежащите на преработка акцизни стоки се определя от комисия, назначена от началника на съответното митническо учреждение, а при необходимост се привличат вещи лица, експерти или лицензирани оценители.
Търгът за възлагане преработката на стоките  се организира и провежда от комисия, назначена със заповед на началника на съответното митническо учреждение.Комисията се състои от трима или петима членове, в т.ч. председател и секретар, които са митнически служители. В състава на комисията се включва юрист и счетоводител. Със заповедта се определят :

 • съставът на комисията;
 • описание на стоките, подлежащи на преработка;
 • началната тръжна цена;
 • мястото, времето и условията за оглед на стоките;
 • началният и крайният срок за приемане на офертите, мястото и времето за депозирането им;
 • мястото и денят за отваряне на офертите и за обявяване на резултатите от търга;
 • начинът на плащане и  други тръжни условия.

Условията за провеждане на търга се обявяват на видно място в сградата на митническото учреждение, публикува се обявление най-малко в един централен и/или местен ежедневник, както и на интернет страницата на Агенция "Митници".
Информацията  се обявява и публикува не по-късно от една седмица преди срока, определен за откриване на тръжната процедура.
За участие в търга се внася депозит в размер до 10 на сто от началната тръжна цена в касата на съответното митническо учреждение.Кандидатите за участие в търга подават заявление за участие и писмени ценови предложения (оферта).
Кандидатът или упълномощен от него представител подава заявление за участие, запечатано в непрозрачен плик, лично или по пощата с препоръчано писмо с известие за доставяне, като върху плика посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. В заявлението се посочва единен идентификационен код - ЕИК по Закона за търговския регистър, и се прилагат: документ за внесен депозит, пълномощно и др. По отношение на стоки, за които се изискват разрешения или лицензи за търговска дейност, кандидатите трябва да представят такива.
Предлаганата цена (офертата) се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", поставен в плика със заявлението за участие.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в специалната книга-дневник .
Комисията приема офертите и ги регистрира под номер по реда на постъпването им. Председателят или определен от него член на тръжната комисия проверява дали са спазени условията за участие в търга и поставя върху плика с офертата тръжния й номер.Те се завеждат в специална книга-дневник, прономерована и прошнурована.
След изтичане на крайния срок за приемане на офертите комисията отваря същите и ги класира в тръжен лист. В тръжния лист се вписват всички получени оферти и тръжните им номера.
За спечелил търга се обявява този участник, който е предложил най-висока цена. Когато двама и повече кандидати предложат една и съща цена, тръжната комисия определя купувача чрез жребий в присъствието на кандидатите.
Ако за участие в търга се яви само един кандидат и неговата оферта заедно със заявлението отговарят на тръжните условия, комисията го обявява за спечелил търга  В протокола се подрежда и класирането на останалите кандидати в търга. За проведения търг комисията съставя протокол в три екземпляра - един екземпляр за тръжната комисия, един екземпляр за спечелилия търга и един екземпляр за счетоводството на съответното митническо учреждение.Резултатите от търга се обявяват на видно място в сградата на съответното митническо учреждение.
Внесеният депозит на неспечелилите търга кандидати, с изключение на класираните на първо и второ място, се възстановява по нареждане на началника на съответното митническо учреждение след подписване на тръжния протокол.
 Депозитът на спечелилия търга се задържа, като се приспада от цената, която е предложил,а депозитът на класирания на второ място кандидат се възстановява в срок до 5 работни дни след възлагането на стоките.
Обявеният за спечелил търга кандидат след приспадане на депозита заплаща предложената от него цена в срок до 5 работни дни от датата на обявяване на резултата. В срок до 3 работни дни от постъпване на сумата  по указаната сметка началникът на съответното митническо учреждение издава постановление за възлагане на акцизните стоки.
Ако плащането не бъде извършено в срока , депозитът се задържа и за спечелил търга се обявява следващият по ред кандидат, който след приспадане на депозита заплаща предложената от него цена в срок до 5 работни дни от писменото му уведомяване.  А ако нито един от кандидатите не извърши плащането в определения срок, тръжната комисия отбелязва със забележка в тръжния протокол, че стоката не е възложена за преработка.
Когато при спазване процедурата  не се стигне до възлагане на стоките за преработка поради липса на кандидати за участие в търга или поради неплащане на предложената цена съгласно чл. 12, в 15-дневен срок началникът на съответното митническо учреждение издава нова заповед за започване на нова тръжна процедура. В този случай началната тръжна цена представлява определената начална тръжна цена, намалена с 20 на сто.
Но ако и при повторния търг стоките не бъдат възложени за преработка, се организира трети търг по реда на ал. 1, на който началната тръжна цена се намалява с още 20 на сто.

2. Съгласно чл.14 и 15 от наредбата предаването, приемането и транспортирането на възложените за преработка стоки се удостоверява с протокол съгласно приложението, подписан от определеното материалноотговорно лице в съответното митническо учреждение, и лицето, на което са възложени стоките.
Лицето, спечелило търга, трябва да изведе стоките от склада в 3-дневен срок от възлагането.След изтичане на срока  разходите за складиране се заплащат от лицето, спечелило търга.
Протоколът за предаване и приемане се съставя в три еднообразни екземпляра - за митническото учреждение, предаващо стоките, за митническото учреждение по местонахождение на данъчния склад, където ще бъдат получени стоките, и за лицето, на което стоките са възложени. Протоколът  получава изходящ номер от деловодството на митническото учреждение, предаващо стоките, което задържа екземпляр от него, а останалите екземпляри предава на лицето за съпровождане на стоките при транспортирането им до данъчния склад.
Получаването на акцизните стоки в данъчния склад се удостоверява върху втория и третия екземпляр на протокола от съответното материалноотговорно лице на лицензирания складодържател.Лицето, на което са възложени стоките, представя незабавно втория и третия екземпляр на протокола в митническото учреждение по местонахождение на данъчния склад. След осъществен контрол митническите органи заверяват екземплярите на протокола, като същите се завеждат в деловодството. Митническото учреждение  връща единия екземпляр от протокола на лицето, на което са възложени стоките, а другия задържа и прилага към досието на данъчния склад.
Митническото учреждение по местонахождение на данъчния склад незабавно изпраща на митническото учреждение, предало стоките, заверено копие от протокола по ал. 1,чл.14 на наредбата.
Задържаните стоки по чл. 107в ЗАДС се продават и транспортират от митническите органи по посочения ред.

3.Унищожаването на акцизните стоки се извършва по реда на чл.16 – 18 от наредбата.
Унищожават се следните акцизни стоки:  тютюневи изделия; алкохол и алкохолни напитки и енергийни продукти.Унищожаване на алкохол и алкохолни напитки и на енергийни продукти се осъществява, когато са изчерпани всички възможности за възлагането им по посочения по-горе  ред.
За унищожаването на отнети в полза на държавата акцизни стоки, както и на стоките по чл. 107в ЗАДС се издава заповед от началника на съответното митническо учреждение,която  съдържа:

 • основание за унищожаването;
 • описание на стоките, подлежащи на унищожаване;
 • срок и начин на унищожаване;
 • състав на комисията, която да извърши унищожаването или под контрола на която ще се извърши унищожаването.Копие на заповедта  се изпраща за сведение в Централното митническо управление.

Унищожаването на акцизни стоки се извършва съобразно естеството им чрез механично деформиране, изгаряне или по друг подходящ начин при спазване на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
За действията по унищожаването се съставя протокол, копие от който се изпраща в Централното митническо управление. Стоките, които подлежат на унищожаване, се предават, приемат и транспортират по реда на чл. 14 на наредбата
4.Съхраняването и предаването на акцизните стоки,документацията и отчетността е регламентирано в чл.19 и 20 на наредбата.
Задържаните, иззетите, изоставените, както и отнетите в полза на държавата акцизни стоки се съхраняват от или под контрола на митническите органи.При приемането им за съхранение се съставя приемо-предавателен протокол ,а материалноотговорното лице издава складова разписка. Счетоводното отразяване на цялостния процес, свързан с направените от Агенция "Митници" разходи и получените приходи във връзка с разпореждането с акцизните стоки, се извършва в съответствие с нормативните актове.
С Преходните и заключителни разпоредби се възлага на Националната агенция за приходите да продава отнетите в полза на държавата средства - собственост на нарушителя, послужили за извършване на нарушение по ЗАДС, както и съоръженията, използвани за извършване на нарушение по чл. 109, ал. 1 ЗАДС по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Повече по темата в списание Актив.