Предприемач
Зачитане на осигурителен стаж при оставане без работа

Зачитане на осигурителен стаж при оставане без работа

Настоящият текст има за цел да разгледа условията и реда, по който се провежда социалното и здравното осигуряване на лицата, които не са работили по време на трудовото правоотношение, поради незаконно недопускане, отстраняване от работа или защото не им е осигурена работа според предписанието на здравните органи. С този материал ще разгледаме и осигуряването на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 - 4 и чл. 4а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ за времето, през което са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи - от датата на уволнението до възстановяването им на работа, както и на лица, които са били уволнени поради задържане от органите на властта, като впоследствие не са били привлечени като обвиняеми, или са били оправдани, или наказателното производство е било прекратено. Ще разгледаме и осигуряването в случаите, когато лицата са получавали обезщетение за времето, през което са останали без работа след уволнение по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование. Ще бъде обхванато и осигуряването през периодите, през които лицето получава обезщетение за безработица от държавното обществено осигуряване.

И така, на първо място ще се спрем на осигуряване, в случаите когато лицето е останало без работа поради незаконно уволнение, недопускане и отстраняване от работа, трудоустрояване и задържане от органите на властта:

Съгласно чл. 9, ал. 3, т. 1 от КСО за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 - 4 и чл. 4а, ал. 1 от КСО не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа.

За периода на незаконното недопускане или отстраняване от работа се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя, а за морските лица - от работодателя им, върху последното брутно възнаграждение, ако лицето не е било осигурявано. Ако лицето в тези случаи е било осигурявано на друго основание, осигурителните вноски се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителния доход за периода, ако този доход е по-малък. Според разпоредбата на чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 - 4 и чл. 4а, ал. 1 от КСО са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи - от датата на уволнението до възстановяването им на работа. За този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя, а за морските лица – от работодателя им върху последното брутно възнаграждение, ако лицето не е било осигурявано. А ако лицето е било осигурявано, осигурителните вноски се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителния доход за периода, ако този доход е по-малък. За осигурителен стаж се зачита времето, през което уволненият поради задържане от органите на властта е останал без работа в резултат на това, и не е бил привлечен като обвиняем, или е бил оправдан, или наказателното производство е било прекратено или наложеното наказание лишаване от свобода е признато по съответния ред за неоснователно наложено поради това, че не е извършил деянието или че извършеното деяние не съставлява престъпление; за този период се внасят осигурителни вноски за сметка на републиканския бюджет върху последното брутно възнаграждение - чл. 9, ал. 3, т. 3 от КСО.

Съгласно текста на чл. 9, ал. 3, т. 4 от КСО за осигурителен стаж се зачита времето, през което трудоустроеното лице не работи, тъй като не му е предоставена подходяща работа от осигурителя съобразно предписанието на здравните органи. За този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя върху полагащото се обезщетение. Осигурителният стаж в посочените случаи по чл. 9, ал. 3, т. 1 - 4 от КСО се зачита от категорията труд, по която лицето е работело преди незаконното недопускане или отстраняване от работа, уволнението, изтърпяването на наказанието лишаване от свобода и времето, през което трудоустроеният не работи, ако това е по-благоприятно за лицето. За осигурителен стаж се зачита времето, през което лицето е получавало обезщетение за времето, през което е останало без работа по Кодекса на труда (чл. 222, ал. 1 от КТ), Закона за държавния служител (чл. 106, ал. 2 от ЗДСл) и Закона за висшето образование (чл. 58, ал. 3 от ЗВС). За този период се внасят осигурителни вноски върху получаваното обезщетение. За работниците и служителите осигурителните вноски се разпределят по чл. 6, ал. 3, т. 8 и 9 от КСО.

Осигурителните вноски по чл. 9, ал. 3 от КСО - за периодите на незаконно недопускане или отстраняване от работа, на незаконно уволнение, на задържане от органите на властта; през които трудоустроено лице не е работило поради непредоставяне на подходяща работа; и върху обезщетението, което плаща работодателя за оставане без работа, са в размерите за фонд "Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване и Учителския пенсионен фонд (чл. 9, ал. 5 от КСО). Съответно осигурителният стаж, признат по този ред се взима предвид само при пенсиониране. Този стаж не се взима предвид за придобиване право на парично обезщетение за временна неработоспособност, бременност, раждане и отглеждане на малко дете, както и за придобиване право на парично обезщетение за безработица.

В описаните случаи лицата се осигуряват здравно за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от 3акона за здравното осигуряване /ЗЗО/. Лицата, които не получават обезщетения за безработица и не подлежат на здравно осигуряване на друго основание по чл. 40, ал. 1, 2 и 3 от ЗЗО, са длъжни да внасят осигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. За 2012 г. се определя минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, диференциран съобразно облагаемия им доход за 2010 г. като самоосигуряващи се лица, както следва:

- до 5400 лв.- 420 лв.;
- от 5400.01лв. до 6500 лв. - 450 лв;
- от 6500,01лв. до 7500 лв. - 500 лв;
- над 7500лв. - 550 лв.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за само осигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2010 г., както и за започналите дейност през 2011 и 2012 г., е 420 лв. Лицата внасят здравните вноски до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация. Тези лица подават декларация в срок до края на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство, в която посочват, че ще се осигуряват по този ред. Декларацията е по образец, посочен в Приложение № 7 към чл. 2, ал. 3 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и само осигуряващите се лица.

Размерът на дължимата здравно осигурителна вноска се съобщава на лицата чрез средствата за масово осведомяване или от длъжностно лице при подаване на декларацията. Когато не е подадена декларация или вноските не са внесени в срок, може да бъде издаден акт за установяване на задължението от органите по приходите към Националната агенция за приходи без извършване на ревизия. Актът може да се обжалва по реда на чл. 107, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Осигуряване по време на получаване на обезщетение за оставане без работа от работодателя по чл. 222, ал. 1 от КТ:

Съгласно чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/ при уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок. Паричното обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от КТ се изплаща за време, през което лицето не е било в трудови правоотношения и периода, за който се изплаща, се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране.

Периодът, през който лицата са били без работа и са получавали парично обезщетението по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, се зачита за осигурителен стаж, като се правят осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и Допълнително задължително пенсионно осигуряване /ДЗПО/. Осигурителните вноски се изчисляват и внасят върху полученото обезщетение, но върху не повече от 2000 лв., защото това е максималният осигурителен доход на месец за 2012 г. Независимо по коя категория труд е работило лицето преди уволнението, вноските винаги са в размера, определен за фонд "Пенсии" за трета категория труд и стажът се зачита от трета категория труд.

Върху сумата на изплатените обезщетения по чл. 222, ал. 1 от КТ не се дължат здравно осигурителни вноски, тъй като обезщетението не е посочено в чл. 40, ал. 1, 2 и 3 от ЗЗО като основание за плащане на здравни вноски. За периода, за който се изплаща обезщетението, лицето е с прекратени правоотношения с работодателя и в случай, че не подлежи на здравно осигуряване на друго основание, трябва само да заплати здравно осигурителните си вноски, както гласи текста на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО.

Осигуряване и признаване на осигурителен стаж по време на получаване на обезщетение за безработица от НОИ:

Държавното обществено осигуряване предоставя обезщетения при безработица. Обезщетенията се изплащат на правоимащите лица от съответното териториално поделение на НОИ по лична банкова сметка на безработния. Времето през което лицето е получавало обезщетение за безработица, се зачита за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски. Времето, през което лицето получава обезщетение за безработица от НОИ, обаче, не се зачита за трудов стаж. За лицата, получаващи обезщетение за безработица, здравно осигурителната вноска в размер 8 на сто се внася върху размера на изплатеното обезщетение. Вноските са за сметка на републиканския бюджет и се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят.