Предприемач
Правото на данъчен кредит за леки автомобили след 01.01.2013 г.

Правото на данъчен кредит за леки автомобили след 01.01.2013 г.

Една от най- съществените промени в ЗДДС, обнародвана в ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г., е промяната в обхвата на ограниченията за ползване на данъчен кредит за придобиванията на леки автомобили при обстоятелствата, определени в разпоредбите на чл. 70 от закона. В тази връзка е променена и дефиницията на понятието “лек автомобил” за целите на облагането

Една от най- съществените промени в ЗДДС, обнародвана в ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г., е промяната в обхвата на ограниченията за ползване на данъчен кредит за придобиванията на леки автомобили при обстоятелствата, определени в разпоредбите на чл. 70 от закона. В тази връзка е променена и дефиницията на понятието “лек автомобил” за целите на облагането с ДДС, като в т.18 от §1 на ДР на закона е заличено изискването броят на местата в автомобилите, които се квалифицират като “леки” по смисъла на закона, да се определят само на база местата в тях монтирани от производителите им. В резултат на това, когато за целите на икономическата си дейност лицата, придобили автомобили с до 5+1 места, монтират в тях постоянни допълнителни места, те ще се включват в броя на местата, определящи приложимостта на ограниченията по чл. 70 от ЗДДС.

Измененията и допълненията в разпоредбите на чл. 70 от закона, влизат в сила от 01.01.2013 г. и засягат:

  • правото за ползване на данъчен кредит за доставките, които възникват при наемане на леки автомобили, както и на получени транспортни или таксиметрови услуги, извършвани с наети превозни средства. За целта от текста на чл. 70, ал. 1, т. 4 е отпаднала думата “нает”, която ограничаваше ползването му в такива случаи. При наличието на изискванията, регламентирани в чл.68 –71 от закона, за доставките, при които правото на данъчен кредит възниква след 01.01.2013 г. то може да бъде упражнено по общоопределените нормативен ред и срокове. ;
  • правото за ползване на данъчен кредит за стоките или услугите, предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението експлоатацията на наети леки автомобили, както и на получените транспортни и таксиметрови услуги, извършвани с тях, включително кредит за резервни части, окомплектовка, горивни и смазочни материали на наети леки автомобили. Това произтича от промяната в разпоредбата на чл. 70, ал.1, т.5 от закона;
  • редът за прилагане на ограниченията за ползване на данъчен кредит при придобиване или внос на леки автомобили и мотоциклети, както и на свързаните с тяхната поддръжка, ремонт, подобрения или експлоатация стоки или услуги, които не се използват за извършването на дейностите, посочени в разпоредбите на т.1-4 от ал. 2 на чл. 70 от закона.

По силата на тези разпоредби за леките автомобили, с които се извършват таксиметрови, транспортни, куриерски услуги или услуги за обучение на водачи на МПС; които са предназначени за препродажби с или без последваща преработка, както и за стоките и услугите, свързани с тяхната поддръжка, ремонт, подобрения и експлоатацияограничението за ползване на данъчен кредит не се прилага. Чрез промяна разпоредбите на чл. 70, ал. 2 от закона, в която е добавена нова т. 5, която връща редът за ползване на право на данъчен кредит, прилаган до 31.12.2006 г. По силата на нейната разпоредба придобиването или вносът на леки автомобили и мотоциклети, и стоките или услугите, свързани с тяхната експлоатация, ремонт, подобрения, резервни части и т.н. е с право на данъчен кредит, независимо че освен за дейностите, при които органичението не се прилага, се използван и за такива, различни от посочените в т. 1 –4 на ал. 2 на чл.70 от закона. Условие за това е една или повече от дейностите по т.1 –4 на алинеята да са основна дейност за лицето. В тези случаи правото на приспадане на данъчен кредит е налице от началото на месеца, следващ този, за който е изпълнено изискването за основна дейност.

За изясняване на понятието “основна дейнст” в § 1 от ДР на ЗДДС е добавена нова т. 18а, според която: „Основна дейност” по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 5 е дейността на регистрираното лице, когато общата стойност на извършените от лицето доставки по една или повече от изброените в чл. 70, ал. 2, т. 1-4 дейности представлява повече от 50 на сто от общата стойност на всички изпълнени от лицето доставки през последните 12 месеца преди текущия месец, независимо дали са изтекли 12 месеца от регистрацията по този закон.”

Пример: Регистрирано по ЗДДС данъчно задължено лице придобива автомобил, който се квалифицира като “лек” по смисъла на т.18 на §1 от ДР на закона. Лицето ще използва автомобила за подготовка на водачи на МПС. По силата на чл. 70, ал. 2, т.1 от закона, както досега, при наличието на съответните нормативно определени изисквания за целта, ограничението за право на ползване на данъчен кредит за придобиването на автомобила не се прилага и лицето може да упражни това си право в общоопределените за това срокове и ред.

Правото за приспадана на данъчен кредит в хипотезата на новата т. 5 на чл. 70, ал. 2 от закона, т.е. от началото на месеца, следващ този, за който е изпълнено изискването за основна дейност, ще е приложима само в случай, че лицето ползва автомобила както за някоя от дейностите по т.1-4 на същата алинея, така и за други дейности, при които правото му за ползване на данъчен кредит е ограничено.

Повече по темата в списание Актив