Предприемач
Как ще се облагат доходите на физическите лица от лихви

Как ще се облагат доходите на физическите лица от лихви

Съгласно новата редакция на чл. 13, ал. 1, т. 8 от ЗДДФЛ, която е в сила от 01.01.2013 г., доходите от лихви на физически лица, начислени им по техни депозитни сметки в търговски банки, установени в държави членки на ЕС и в държави- страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство (СЕП)1, подлежат на облагане. Редът за облагане на д

...

Съгласно новата редакция на чл. 13, ал. 1, т. 8 от ЗДДФЛ, която е в сила от 01.01.2013 г., доходите от лихви на физически лица, начислени им по техни депозитни сметки в търговски банки, установени в държави членки на ЕС и в държави- страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство (СЕП)1, подлежат на облагане. Редът за облагане на доходите от лихви, получени от физически лица през 2013 г., е различен и е поставен в зависимост от вида на сделката, по силата на която е получен доходът и мястото, където е установен платецът му, както следва:

1.Доходи от лихви по депозитни сметки в банки на територията на страната
Доходите на физически лица от лихви, начислен им по депозитни сметки в търговски банки, установени на територията на страната, ще се облагат с окончателен данък. Това произтича от допълнението към текста на чл. 35, ал. 3 и новата ал. 13, включена в разпоредбите на чл. 38 от ЗДДФЛ. До края на 2012 г. по този ред се облагаше само доходът от лихви по сметките на член кооператори, начислявани им по предоставени от тях заеми на кооперациите.

Съгласно новия текст на ал. 9 на чл. 65 от закона окончателният данък  за доходите по чл. 38, ал. 13 се удържа и внася от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки, установени на територията на страната в срок до края на месеца, следващ месеца на придобиването на дохода. Данъкът ще се начислява върху брутната сума на дохода, т.е. ще се облага брутната стойност на начислената лихва. Към тези доходи са неприложими нормативно определените облекчения (намалена работоспособност, лични вноски за осигуряване и застраховане, дарения и др.), прилагани към доходите от лихви, облагани като доходи от други източници. В съответствие с допълнението към чл. 48, ал. 1 от закона ставката за определяне размера на данъка е 10 на сто.
Обстоятелствата, при които се приемат доходите от лихви по депозитни сметки се приемат за придобити за целите на пходоходното облагане, са регламентирани в разпоредбата на т. 2 на чл. 11, ал. 1 от ЗДДФЛ. Тя определя, че това е датата, на която банките заверяват сметките на лицата с начислените им лихви за съответния лихвен период, съобразно условията на договора.

Следователно за дата на придобиване на доходите от лихви по депозитни сметки се приема датата на падежа, на която се начислява лихвата за изтеклия договорен лихвен период. Когато лихвата се изплаща авансово (някои банкови продукти предвиждат такава възможност) или се получава при предсрочно прекратяване на депозита, по силата на новата ал. 5 на чл. 11 от закона се приема, че при авансово изплащане доходът се счита придобит на датата на падежа на депозита или на датата на неговото предсрочно прекратяване.
Това означава, че данъкът от лихви по срочни депозити се приема за придобит от лицата на датата, на която изтича договореният срок на депозита, независимо, че по силата на договорено автоматично подновяване на този срок вложената сума и начислената за нея лихва остават в банката и подлежат на следващо олихвяване.
По силата на чл.55, ал.1 от ЗДДС в качеството си на платци на доход, за който са задължени да удържат и внасят данък, търговските банки и техните клонове, установени на територията на страната, са задължени да декларират доходите от лихви по депозитни сметки на физически лица. Съгласно чл. 56 от закона декларацията по чл. 55, ал. 1 се подава в срока за внасяне на дължимите данъци. Освен това в годишен аспект в срок до 30 април на годината, следваща съответната данъчна годинате, те следва да подават справка по чл. 73 от закона  с информация за изплатените доходи от лихви и за удържаните данъци върху тях.

2. Доходът от лихви по депозитни сметки в банки, установени в държави членки на ЕС или страна по СЕП
Съгласно новата редакция на чл. 50, ал. 1, т. 3 от закона доходите, формирани от лихви, начислени по депозитни сметки на местни физически лица, открити в търговските банки и клоновете на чуждестранни банки, установени в държави членки на ЕС и на СЕП, ще се декларира и облагат на годишна база въз основа на годишната данъчна декларация на лицата. По силата на чл. 52, ал. 1, т. 4 във връзка с  новата редакция на чл. 50, ал. 1, т. 3 от закона те ще са задължени да подават  декларация за доходите си от лихви по депозитни сметки, открити в търговски банки и клонове, установени в чужбина, независимо от това дали имат други доходи, подлежащи на деклариране. В тази връзка те следва да имат предвид, че съгласно Директива 2003/48/ относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания, придобити в държава - членка, различна от държавата -членка, където е местожителството за данъчни цели на действителния бенефициер, сумите на лихвите подлежат на автоматичен обмен на информация между държавите -членки. В този смисъл  възможността за укриване на доходи от лихви, получени по депозитни сметки в търговски банки, установени в държави членки, е ограничена.

3.Доходите от лихви, квалифицирани като “доходи от други източници”
Доходите от лихви по предоставени от лицата заеми, лизинг, и др., квалифицирани като “доходи от други източници” се облагат, както до промяната на закона.

Забележка: Страни по СЕП са Лихтенщайн, Исландия и Норвегия.
Повече по темата в списание АКТИВ.