Предприемач
Ред за изчисляване и изплащане на обезщетения и помощи от ДОО, след промените от април 2013 г.

Ред за изчисляване и изплащане на обезщетения и помощи от ДОО, след промените от април 2013 г.

Настоящият коментар е първата част от три поредни коментара, в които целим да запознаем нашите читатели с актуалния ред за изчисляване и изплащане на обезщетения и помощи от ДОО, съгласно последните промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване/НИИПОПДОО/, публ. в ДВ, бр. 33 от 2013 г. Въпреки че измененията са публикувани на 5 април 2013 г., в наредбата изрично е предвидено, че повечето от новите правила влизат в сила и ще се прилагат 1 януари 2013 г., а някои от тях влизат в сила на 1 май 2013 г.

С НИИПОПДОО се уреждат редът и начинът за изчисляване и изплащане на парични обезщетения от фондовете на държавното обществено осигуряване/ДОО/. Те са посочени в чл. 1 от НИИПДПДОО и са следните:
- временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест, за санаторно-курортно лечение и при належащ медицински преглед или изследване, карантина, отстраняване от работа по предписание на здравните органи, гледане на болен или на член от семейството под карантина, належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение, както и за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето;
- трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест;
- трудоустрояване поради бременност и кърмене;
- бременност и раждане;
- отглеждане на малко дете;
- обезщетението при раждане на дете - по чл. 50, ал. 6 и 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Обезщетението по чл. 50, ал. 6 от КСО е обезщетенито, което получава бащата, при раждане на дете за срок до 15 календарни дни, през време на отпуска по чл. 163, ал. 7 от Кодекса на труда. Стига да е осигурен за общо заболяване и майчинство и да има 12 месеца осигурителен стаж като осигурен за този осигурителен случай. А паричното обезщетение по чл. 50, ал. 7 от КСО е това, което се получава от бащата след навършване на 6-месечна възраст на детето, когато той ползва вместо майката остатъка до 410 календарни дни на отпуска по чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда и ако ако има 12 месеца осигурителен стаж като осигурен за общо заболяване и майчинство.
По реда на НИИПОПДОО се изплащат и следните парични помощи от фондовете на ДОО:
     - за инвалидност поради общо заболяване, когато осигуреното лице няма необходимия осигурителен стаж за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване;
- при смърт на осигуреното лице.
Според чл. 1, ал. 2 от НИИПОПДОО от 1 януари 2012 г. изчисляването на паричните обезщетения и помощите по чл. 1 ал. 1 от НИИПОПДОО се извършва въз основа на приетите данни по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО. При изчисляването и изплащането им се използват и данните от Регистъра на осигурителите, регистър "Приходи", Регистъра на трудовите договори, регистър "Пенсии", регистър "Трудови злополуки", регистър "Профилактика и рехабилитация" и регистър "Парични обезщетения и помощи от ДОО", както и данните от декларацията към болничния лист по чл. 3, ал. 1 от НИИПОПДОО, която се подава от осигурителя (самоосигуряващия се) по образец съгласно приложение № 15 към НИИПОПДОО с попълнени данни относно правото на парични обезщетения и от съответното заявление-декларация по чл. 4, чл. 4а, чл. 4б, чл. 5, чл. 6 и чл. 7 от НИИПОПДОО в зависимост от вида на паричното обезщетение или помощ.
Съгласно чл. 9 от НИИПОПДОО осигурените лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО (това са съпрузите на самоосигуряващите се лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност и се осигуряват по свое желание и за своя сметка) представят документите по чл. 3 - 5, 8 и 14 от НИИПОПДОО на осигурителя, който ги завежда в отделен дневник. Документите по чл. 3 - 5 и 8 от НИИПОПДОО се представят от осигурителя в срока по чл. 10 в съответното ТП на НОИ.
Съгласно § 1а, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на НИИПОПДОО "осигурители" за лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО са техните съпрузи – самоосигуряващите се лица, упражняващи свободна професия или земеделска дейност по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 4 от КСО.
Паричните обезщетения по наредбата и паричните помощи при смърт на осигуреното лице по чл. 1, ал. 1, т. 2, буква "б" от НИИПОПДОО се изчисляват и изплащат от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) по реда на чл. 2, ал. 1 от НИИПОПДОО.
Според § 1 от Допълнителните разпоредби на НИИПОПДОО "съответното ТП на НОИ", което изплаща обезщетенията, е, както следва:
- за самоосигуряващите се лица - ТП на НОИ по постоянен адрес на физическото лице;
- за местните юридически лица - ТП на НОИ по седалище;
- за неперсонифицираните дружества и осигурителните каси - ТП на НОИ по адрес на управление;
- за чуждестранните търговски представителства - ТП на НОИ по адрес на търговското представителство;
- за клон на чуждестранно лице - ТП на НОИ по седалище на клона, съответно адрес на управление на поделението или представителството;
- за осигурителите и самоосигуряващите се лица, регистрирани в ТД "Големи данъкоплатци и осигурители" на Националната агенция за приходите - ТП на НОИ по седалище на юридическото лице и по постоянен адрес на физическото лице;
- за клоновете и поделенията, вписани с 13-значен единен идентификационен код (ЕИК) - ТП на НОИ по седалище, съответно адрес на управление.
Осигурител (самоосигуряващо се лице), което има обособена/обособени дейност/дейности на територията на няколко ТП на НОИ, може да подава документи за изплащане на обезщетения от ДОО във всяко от поделенията, на територията на което се извършва съответната обособена дейност. Това поделение се счита за "съответно ТП на НОИ", като промяната се извършва в едномесечен срок от подаване на декларация за това обстоятелство от осигурителя (самоосигуряващото се лице) в ТП на НОИ по дейността.
Съгласно чл. 2, ал. 2 от НИИПОПДОО Паричните помощи по чл. 1, ал. 1, т. 2, буква "а" от НИИПОПДОО - за инвалидност поради общо заболяване, когато осигуреното лице няма необходимия осигурителен стаж за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване, се изчисляват и изплащат от ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес на лицето.
В случаите на ликвидация или прекратяване на осигурителя паричните обезщетения за временна неработоспособност /по чл. 1, ал. 1, т. 1, буква "а" от НИИПОПДОО/ и за бременност и раждане /по чл. 1, ал. 1, т. 1, буква "г" от НИИПОПДОО/ на осигурените лица, придобили право за получаването им, за периодите след приключване на производство по ликвидация или прекратяване на осигурителя се изчисляват и изплащат по правилата на чл. 2, ал. 3 от НИИПОПДОО от съответното ТП на НОИ.

Необходими документи за изплащане на обезщетенията
Съгласно чл. 3, ал. 1 от НИИПОПДОО паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане или трудоустрояване се изплащат при ползване на отпуск или трудоустрояване, въз основа на болничен лист. Към болничния лист задължително се прилага декларация от осигурителя (самоосигуряващия се), по образец, съгласно приложение № 15 към  НИИПОПДОО с попълнени данни относно правото на парични обезщетения. За лицата, осигурени по повече от едно правоотношение/основание за осигуряване при един и същ осигурител, към болничния лист се прилагат отделни декларации - за всяко от правоотношенията /основанията за осигуряване.
Според чл. 3, ал. 2 от НИИПОПДОО към болничните листове за случаите по чл. 11, ал. 1, т. 1 - 5 от Наредбата за медицинската експертиза, се прилага анкетен лист. Това са случаите на:
- умишлено увреждане на здравето с цел получаване на отпуск или обезщетение;
-  нарушаване на режима, определен от здравните органи;
- временна неработоспособност поради употреба на алкохол, приемане на силно упойващо средство без лечебна цел или поради прояви, извършвани под въздействието на такива средства;
- временна неработоспособност поради хулигански и други противообществени прояви, установени по съответния ред;
- временна неработоспособност поради неспазване на правилата за безопасна работа, установено по съответния ред;
- неявяване своевременно без уважителни причини на контролен преглед.
Съгласно чл. 3, ал. 3 от НИИПОПДОО към болничните листове за майчинство след 42-рия ден от раждането, се прилага декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при раждане по образец съгласно приложение № 1 към НИИПОПДОО.
Според чл. 3, ал. 4 от НИИПОПДОО за случаите по чл. 167 от Кодекса на труда(при тежко заболяване на майката или смърт на майката или и на двамата родители на дете до 2-годишна възраст) към болничните листове за майчинство, издадени на съответните лица, се прилагат протокол на лекарските консултативни комисии (ЛКК) за тежкото заболяване на майката, копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката и/или бащата на детето и декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при раждане по образец съгласно приложение № 1 към НИИПОПДОО.
Към болничните листове в случаите по чл. 2, ал. 3 от НИИПОПДОО се прилагат заповед за прекратяване на правоотношението и документ за заверен трудов, служебен и осигурителен стаж съобразно изискванията на чл. 3, ал. 6 от НИИПОПДОО). Това са случаите при ликвидация или прекратяване на осигурителя, когато паричните обезщетения за временна неработоспособност и за бременност и раждане на осигурените лица, придобили право за получаването им, следва да се изплащат за периодите след приключване на производство по ликвидация или прекратяване на осигурителя
Съгласно чл. 4 от НИПОПДОО паричните обезщетения при бременност и раждане за остатъка от 135 до 410 календарни дни/след болничните/ по чл. 50, ал. 1 КСО се изплащат въз основа на заявление-декларация от осигуреното лице по образец съгласно приложение № 2 със задължително попълнените данни от осигурителя (самоосигуряващия се) относно правото на паричните обезщетения.
Според чл. 4а от НИПОПДОО паричните обезщетения при раждане на дете до 15 календарни дни по чл. 50, ал. 6 от КСО се изплащат въз основа на заявление-декларация от бащата по образец съгласно приложение № 13 към същата наредба със задължително попълнени данни от осигурителя (самоосигуряващия се) относно правото на паричните обезщетения.
Паричните обезщетения при раждане на дете след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 7 КСО се изплащат въз основа на заявление-декларация от бащата/осиновителя по образец съгласно приложение № 14 към наредбата със задължително попълнени данни от осигурителя (самоосигуряващия се) относно правото на паричните обезщетения(чл. 4б от НИИПОПДОО).
Обезщетението чл. 53 от КСО за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст се изплаща въз основа на заявление - декларация от осигуреното лице по образец съгласно приложение № 3 към  НИИПОПДОО със задължително попълнените данни от осигурителя (самоосигуряващия се) относно правото на паричните обезщетения.
Според чл. 5 от НИИПОПДОО обезщетението по 54 КСО, което се полага на завърналата се на работа майка при неизползване на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете, се изплаща въз основа на заявление - декларация от осигуреното лице по образец приложение № 4 към  НИИПОПДОО.
Важно е да се знае, че лицата, които имат право да получат  обезщетения от ДОО, следва да представят в НОИ документ за актуална банкова сметка, на която да им бъдат преведени паричните суми според изискванията на чл. 8 от НИИПОПДОО. Съгласно чл. 8, ал. 1 от НИИПОПДОО осигурените лица, както и лицата, поискали изплащане на помощ за инвалидност поради общо заболяване или помощ при смърт /по чл. 1, ал. 1, т. 2 от НИИПОПДОО/, заявяват еднократно при първото представяне на документи за изплащане на парични обезщетения или помощи данните, свързани с личната банкова сметка за получаване на обезщетенията и помощите, с декларация по образец съгласно приложение № 7 към НИИПОПДОО.
Според чл. 8, ал. 2 от НИИПОПДОО осигурените лица, работещи в чужбина по трудови или по служебни правоотношения с български осигурител, заявяват еднократно пред осигурителя данните, свързани с личната банкова сметка, с декларация по образец съгласно приложение № 7 преди заминаването им в чужбина.
Към декларацията съгласно приложение № 7 се прилага копие от документ, издаден от съответната банка, с данни за личната банкова сметка според изискванията на чл. 8, ал. 3 от НИИПОПДОО.
Забележка: Декларация за банковата сметка се подава, когато правоимащото лице за пръв път предстои да получи обезщетения или помощи от ДОО. При следващ случай на осигурително плащане – било то обезщетение или помощ, декларация не се подава, ако банковата сметка, по която НОИ ще превежда парите, е същата. Нова декларация се подава само, ако лицето по една или друга причина реши да смени банковата сметка, по която желае да му бъдат превеждани осигурителните плащания за вбъдеще. Съгласно чл. 8, ал. 4 от НИИПОПДОО в срок 3 работни дни от промяна на банковата сметка се подава нова декларация по образец съгласно приложение № 7 по реда на чл. 11 от НИИПОПДОО - от осигурителя (самоосигуряващия се) или от упълномощено от тях лице с придружително писмо по образец съгласно приложение № 8 към НИИПОПДОО, на хартиен носител и опис по образец съгласно приложение № 9 към НИИПОПДОО.
Повече по темата в списание АКТИВ

Системите DEVI против лед и сняг за олуци и водостоци
Системи за топене на лед и сняг в олуци и водостоци