Предприемач
Патентен данък за 2013

Патентен данък за 2013

Характерът,организацията и начина на начисляване и внасяне на патентния данък се изразяват главно в следното:

1.Окончателният годишен /патентен/ данък до края на 2007г.беше републикански данък и се регламентираше в ЗДДФЛ,а от 1 януари 2008 г.данъкът е местен,регламентиран в Закона за местните данъци и такси.

Патентният данък е допълнително данъчно плащане,постъпващо в бюджета на общините.С него се увеличават техните собствени бюджетни приходи. Това повишава финансовата им самостоятелност. Той е шестият местен данък регламентиран в ЗМДТ.

Решението на парламента патентният данък да бъде местен, а не републикански, е правилно, защото по своя характер, по начина на регламентиране и администриране този данък не се различава от другите местни данъци, но в значителна степен се различава от републиканските данъци. Обект на облагане, при които е доходът, печалбата или продажната цена на стоката,.

Общините имат по-големи възможности да регламентират, администрират и контролират начисляването и внасянето на патентния данък, отколкото републиканската финансова администрация. Те имат и правомощия да санкционират нарушителите на ЗМДТ.

Обстоятелството, че патентният данък е местен и постъпва в бюджета на общините повишава заинтересоваността на общинските съвети и на общинската администрация да упражняват по-ефективен контрол при начисляването и внасянето на данъка.

Обхватът на лицата, начисляващи и внасящи патентен данък, регламентиран в ЗМДТ не се променя съществено през последните данъчни години.

2.Общинските съвети определят конкретните размери на патентния данък за съответната патентна дейност,но в границите между минималния и максималния размер, съдържащи се в приложение № 4 към закона

Групирането и зонирането на населените места, което се има предвид при определяне на патентния данък не се съдържа вече в закона, както беше до края на 2007г. Групирането и зонирането на населените места в рамките на общината,както и зоните в рамките на отделното населено място е право и възможност на общинския съвет. Това следва да става съобразно конкретните и специфични условия и особености за съответната община.

За целта общинският съвет се съобразява със следните критерии:

 • местоположението на населеното място и на зоната;
 • вида на населеното място от гледна точа на това дали е с местно или национално значение;
 • броя на населението и големина на населеното място или зоната;
 • стопанското значение на населеното място,сезонен или постоянен характер е дейността;

Общинският съвет има право да определи различен размер на патентния данък за една и съща дейност в различните населени места на територията на общината,както и в различни зони на едно и също населено място

3. Данъчно задължени лица за патентен данък са физическите лица и тези, регистрирани като еднолични търговци, които извършват патентни дейности ,посочени в приложение № 4 при условие, че:

- оборотът им за предходната година не превишава 50.000лв.;

- не са регистрирани по ЗДДС,с изключение на на регистрацията за вътре общностно придобиване по чл.99, и чл.100,ал.2 от закона

Данъчно задължените за патентния данък са длъжни да прилагат и нормативните разпоредби за данъците,удържани при източника и за облагане на разходите по чл.204,т.2 от ЗКПО

4.Условия и обстоятелства,при наличието на които се преминава от патентно облагане по ЗМДТ към облагане на дохода по ЗДДФЛ.

Когато в рамките на 12 последователни месеца физическото лице прекрати патентната дейност и или е образувало ново предприятие,което извършва патентна дейност, и сумираният оборот на двете предприятия е повече от 50.000 лв. за 12 последователни месеца, новообразуваното дружество не се облага с патентен данък. В този случай, за текущата данъчна година новообразуваното предприятие се облага по общия ред на ЗДДФЛ.. Нокогато в рамките на текущата данъчна година оборотът на лицето, плащащо патентен данък превиши 50.000лв. или то се регистрира по ЗДДС се преминава към облагане по ЗДДФЛ.

В посочените два случая патентният данък за текущата година е дължим до края на тримесечието, което предхожда тримесечието, през което са възникнали обстоятелства,поради които се преминава към облагане по ЗДДФЛ. Дължимият съответно внесения патентен данък се приспада от годишното данъчно задължение, определено по реда на ЗДДФЛ.

Следва да се има предвид също, че когато в рамките на текущата данъчна година физическото лице,плащащо патентен данък прекрати регистрацията си по ЗДДС, то се облага по ЗДДФЛ, но за цялата данъчна година.

5.Съгласно чл.39 от ЗДДФЛ, когато в рамките на текущата данъчна година отпаднат обстоятелствата за облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ, доходите на тези физически лица, включително едноличните търговци за текущата данъчна година ще се облагат по общия ред на ЗДДФЛ. В тези случай лицата, включително едноличните търговци не правят авансови вноски за текущата година.

От данъка,определен по по ЗДДФЛ за текущата година се приспада внесеният патентен данък преди възникване на обстоятелствата за преминаване към облагане с данък върху дохода. Внесеният патентен данък се удостоверява с докумет от общината,където е внесен и се прилага към годишната декларация по ЗДДФЛ

6.Патентен данък се дължи поотделно за упражняването на всяка патентана дейност..Освен това ако една и съща патентна дейност се осъществява в повече от един обект,патентен данък се дължи за всеки обект поотделно-

7 Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на годината данъкът се определя пропорционално на броя на тримесечията, през които е извършвана патентната дейност, включително тримесечието на започване или прекратяване на дейността.. Това не се отнася и не се прилага спрямо дейностите,посочени в т.1 и 2 на приложение № 4. Става дума за дейностите подслон и настаняване в места с не повече от 20 стаи и за заведенията за хранене и развлечения.

8. Данъчни облекчения,които могат да ползват лицата плащащи патентен данък.

Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:

Първо, тези от тях, които са с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер на 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година Данъчното облекчение се ползва за цялата данъчна година,през която настъпва работоспособността или изтича срокът на валидност на решението.

На второ място, тези от тях, които извършват с личен труд през цялата данъчна година повече от един вид патентна дейност от посочените в т.1-36 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната: дейност;

На трето място, тези от тях, които са пенсионери и извършват патентната дейност, посочена в т.5,6,8-15,18-20,25,27-29 и 31 на приложение № 4 заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година.

И на четвърто място, тези от тях, които използват работно време за обучение на чираци по смисла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т.10,12 и 13 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място. Намалението се ползва при условие, че към декларацията за определяне на данъка е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.

Поредността за ползване на посочените данъчни облекчения от физическите лица и от тези от тях, които са еднолични търговци ще илюстрираме със следния пример:

 • приемаме, че данъчно задълженото лице има право да ползва всички данъчни облекчения, но в посочената поредност;
 • приемаме, че лицето дължи годишен окончателен /патентен/ данък 1000лв.

Ползвайки първото данъчно облекчение то ще ползва намаление 50 на сто и дължимият данък ще бъде 500лв.

Ползвайки второто данъчно облекчение, то ще ползва намаление 50 на сто от дължимия данък на сума 500лв. и ще плати 250 лв.

Ползвайки третото данъчно облекчение , то ще ползва намаление 50 на сто от дължимия данък на сума 250 лв. т.е лицето ще плати 125 лв.

Ползвайки и последното четвърто данъчно облекчение, което е 50 на сто от дължимия данък 125лв.,лицето ще плати 62.50лв.

От примера е видно, че:

 • ако лицето не ползва данъчни облекчения ,то ще плати 1000лв.занък;
 • ако лицето ползва еднао данъчно облекчение,то ще плати 500лв.
 • ако лицето ползва две данъчни облекчения,то ще плати 250лв.
 • ако лицето ползва три данъчни облекчения,тоо ще плати 125лв.;
 • ако лицето ползва и четирите облекчения,то ще плати 62.50лв.

Когато данъчните облекчения са повече от едно, те ще се ползва при спазване на поредността, регламентирана в закона. За всяко следващо данъчно облекчение размерът на облекчението е по-малък.

9. Ред,начин и срокове за подаване на декларация от лицата,извършващи патентна дейност и дължащи патентен данък.

Данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец,в която декларират обстоятелствата,свързани с определянето на данък. Това те са длъжни да направят до 31 януари на текущата годин.

Но ако те започват патентна дейносст след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността;

Данъчно задължените лица, които до 31 януари на текущата година са подали декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, ползват отстъпка /намаление/на данъка 5 на сто.;

Но ако настъпят промени в обстоятелствата,въз основа на които е определен патентния данък,лицата са длъжни да подадат нова декларация в 7-дневен срок от настъпването на тези обстоятелства.

Декларацията се подава в общината,на територията,на която се намира обектът,в който се извършва патентна дейност. Но ако патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от простоянно място декларацията се подова в общината, където е постоянният адрес на физическото лице,включително на едноличния търговец..

Когато декларацията на чуждестранно физическо лице се подава чрез пълномощник, който има постоянен адрес в страната, декларацията се подава в общината,където е постоянния адрес на пълномощника.

Следва да се има предвид, че съгласно чл.126а лице, което не подаде декларацията за определяне на патентния данък, или не я подаде в срок ще се наказва с глоба в размер до 500лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Лицето, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в декларацията, водещи до определяне на патентен данък в по-малък размер или до освобождаването от патентен данък, се наказва с глоба до 1000лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

10.Ред и срок за внасяне на патентния данък.

Съгласно чл.61п патентният данък се внася в бюджета на общината, а не в републиканския бюджет на четири равни вноски:

- за първото тримесечие – до 31 януари;

- за второто тримесечие - до 30 април;

- за третото тримесечие - до 31 юли;

- и за четвъртото тримесечие-до 31 октомри.

Видно е, че дължимият данък за съответното тримесечие се внася до края на първия месец от тримесечието.

При не подаване на данъчната декларация за патентния данък глобата е до 500лв.,а за деклариране на неверни данни или обстоятелства, водещи до намаляването на данъка или освобождаване от него, санкцията е до 1000лв.

Разгледахме и разяснихме нормативните разпоредби, в ЗМДТ отнасящи се до начисляване и внасяне на патентния данък за 2013 г.

Повече по темата в списание АКТИВ.

Данъчно третиране