Предприемач
Условия и ред за пенсиониране на учителите

Условия и ред за пенсиониране на учителите

Казус: По професия съм учител. На 59 години съм - родена на 03.05.1956 година. Имам 37 години и 4 месеца като преподавател. Искам да се възползвам от възможността за ранно пенсиониране. Кога мога да го направя? Има ли значение на каква длъжност точно съм работила и в какво учебно заведение? – пита Ст. Р. от Варна

Отговор: Имате право на ранно пенсиониране като учител от 3 януари 2014 г., когато сте навършили 57 години и 8 месеца.

До 31 декември 2020 г. включително, учителите имат право да се пенсионират три години по-рано от възрастта необходима за пенсиониране за стаж и възраст по общия ред. Необходим е и натрупан учителски осигурителен стаж в размер 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете. Това е т.нар. ранно пенсиониране за учителите.

През 2013 г., 2014 г. и 2015 г. общата възраст за пенсиониране остава непроменена – 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете. Следователно и през трите посочени години жените учителки придобиват право на ранно пенсиониране при навършени 57 години и 8 месеца и натрупан учителски стаж 25 години и 8 месеца. А мъжете учители съответно навършени 60 години и 8 месеца и натрупан 30 години и 8 месеца стаж по специалността.

Учителски стаж е този осигурителен стаж, който е положен на учителска или възпитателска длъжност в учебни и възпитателни заведения. А учителските и възпитателски длъжности са: „младши учител“, „учител“, „старши учител“, „главен учител“, „младши възпитател“, „възпитател“, „старши възпитател“ и „главен възпитател“. За учителски се счита и стажът на директорите и заместник-директорите на учебни и възпитателни заведения, на само ако са изпълнили пълната норма задължителна преподавателска работа. В случая учителката е придобила право на ранно пенсиониране още в началото на 2014 г., когато е навършила необходимите 57 години и 8 месеца и вече отдавна е имала необходимия осигурителен стаж като учител.

Условия и ред за ранно пенсиониране на учителите

Съгласно редакцията на § 5, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, която е в сила от 1 януари 2014 г., до 31 декември 2020 г. включително, учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст три години по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете. На лицата – учители, които отговарят на посочените условия, се изплаща срочна пенсия за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд по реда на § 5, ал. 2 от ДР на КСО в размер, определен по реда на чл. 70 от КСО и намален с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1 от КСО.

От 1 януари 2014 г. на учителите, които са придобили право на пенсия при условията на § 5, ал. 1 от ДР на КСО и се пенсионират при условията на чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО, се изплащат пенсии за осигурителен стаж и възраст от фонд "Пенсии" и добавка от учителския пенсионен фонд в размер 0,33 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след придобиване право на пенсия по § 5, ал. 1 от ДР на КСО. В този смисъл са разпоредбите на § 5, ал. 3 от ДР на КСО. Съгласно § 5, ал. 4 от ДР на КСО от 01.01.2014 г. на учителите, които имат изискуемия по § 5, ал. 1 от ДР на КСО учителски осигурителен стаж и се пенсионират след навършване на общоизискуемата възраст за пенсия на лицата, работили при условията трета категория труд по чл. 68, ал. 1 от КСО, се изплаща пенсия в пълен размер от Учителския пенсионен фонд до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО. След навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО пенсията се изплаща за сметка на фонд "Пенсии".

Общи условия за отпускане на пенсия на лицата, работили при условията на трета категория труд

Според чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на 60-годишна възраст от жените и 63-годишна възраст от мъжете и осигурителен стаж 34 години за жените и 37 години за мъжете. От 31 декември 2011 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 63-годишна възраст за жените и 65-годишна възраст за мъжете. Съгласно чл. 68, ал. 2 от КСО от 31 декември 2011 г. осигурителният стаж се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 37 години за жените и 40 години за мъжете.

Въз основа на чл. 68, ал. 3 от КСО в случай че лицата нямат право на пенсия според посочените изисквания до 31 декември 2011 г. те придобиват право на пенсия при навършване на 65-годишна възраст за жените и за мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж. От 31 декември 2011 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 67 години. Годишният бюджет на Учителския пенсионен фонд се приема със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година като приложение към него въз основа на § 5, ал. 6 от ДР на КСО. В случай че законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година не бъде приет от Народното събрание до началото на бюджетната година, приходите на Учителския пенсионен фонд се събират и разходите се извършват съобразно действащата нормативна уредба. Лицата, които заемат учителски длъжности, и зачитането на осигурителния стаж за учителски по смисъла на този кодекс, се определят с наредбата по чл. 106 от КСО – това е Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Съгласно чл. 19 от НПОС учителски стаж е осигурителният стаж, положен на учителска или възпитателска длъжност в учебни и възпитателни заведения. За учителски стаж се счита и осигурителният стаж на директорите и заместник-директорите на учебни и възпитателни заведения, ако те са изпълнили пълната норма задължителна преподавателска работа. Учебни и възпитателни заведения по смисъла на НПОС са създадените по реда на Закона за народната просвета.

Учителски стаж е и осигурителният стаж на лицата, заемащи длъжности по списък, утвърден от министъра на образованието и науката, съгласуван с управителя на НОИ, ако отговарят на изискванията за заемане на длъжността учител или възпитател съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност и са изпълнили пълната норма за задължителна преподавателска работа.

От 2009 г. за учителски стаж се зачита и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2007 г. на длъжността "възпитател" в домовете за деца, лишени от родителска грижа, и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2008 г. на длъжността "възпитател" в останалите специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца или в други места за предоставяне на социални услуги в общността, както и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2009 г. на длъжността "педагог" или "възпитател" в домовете за медико-социални грижи за деца и в детските ясли.

От 1 януари 2015 г. право на пенсия по условията на § 5, ал. 1 и 4 от ДР на КСО имат лицата, които към датата на изпълнение на условията за пенсиониране по тези разпоредби са заемали длъжности в посочените учебни и възпитателни заведения по чл. 19, ал. 1, 2 и 4 от НПОС.

На лицата, придобили право на пенсия по условията на § 5, ал. 1 от ДР на КСО се изплаща срочна пенсия за ранно пенсиониране в намален размер от Учителския пенсионен фонд до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, посочена по-горе. След навършване на тази възраст пенсията им за осигурителен стаж и възраст се изплаща в пълен размер от фонд "Пенсии".

От 1 януари 2013 г. на лицата, пенсионирани по условията на § 5, ал. 4 от ДР на КСО, се изплаща пенсия в пълен размер от Учителския пенсионен фонд до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО. След навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО пенсията се изплаща за сметка на фонд "Пенсии".

Повече по темата в списание Актив

Tags: Брой 9 2015