Предприемач

Промени в осигуряването през 2015 година

Съгласно чл.8, ал.1, т.2 от ЗБДОО за 2015г. минималните месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2013г. от упражняване на съответната трудова дейност като самоосигуряващи се лица, за 2015г. се запазват в същите размери както през 2014г.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за 2015г. на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители е увеличен от 240лв. на 300лв. съгласно чл.8, ал.1, т.3 от ЗБДОО.

Самоосигуряващите се, които не са упражнявали дейност през 2013г., както и започналите дейност през 2014 и 2015г., се осигуряват върху минимален доход в размер на 420лв.

NB! Във всички случаи, в които доходът по КСО на лицата, които не са самоосигуряващи се, е обвързан с минималния осигурителен доход на самоосигуряващите се лица, се взема предвид доход от 420лв.

Важно! От 01.01.2015г. е увеличен максималният месечен размер на осигурителния доход от 2400лв. на 2600лв.

С § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗБДОО са направени изменения в КСО в областта на осигуряването и краткосрочните плащания от фондовете на ДОО, както следва:

1.Осигуряване

От 01.01.2015г. е отменена ал.2 на чл.4 от КСО. Този текст гласеше,че работниците и служителите, наети на работа при един работодател за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец или наети на работа при повече работодатели - при всеки от тях за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец, се осигуряват задължително само за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест. След промяната тези лица от началото на 2015г. са осигурени за всички осигурителни случаи, включително за рисковете общо заболяване и майчинство и безработица, за които дотогава не бяха задължително осигурени. В тази връзка от 01.01.2015г. всички работници и служители, работещи по трудово правоотношение, независимо от отработените от тях дни или часове през календарния месец, се осигуряват задължително за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица. В съответствие с тази промяна е заличен текстът “наети на работа за повече от 5 работни дни или 40 часа през един календарен месец” в т.1 на чл.4, ал.1 от КСО, а т.6 на чл.4, ал.1 от КСО е отменена.

За заварените случаи от началото на годината се прилагат новите правила. Тоза означава, че осигурените към 31.12.2014г. работници и служители по реда на чл.4, ал.1, т.6 и на чл.4, ал.2 от КСО, от 01.01.2015г. следва да се осигуряват по реда на чл.4, ал.1, т.1 от КСО.

В обхвата на чл.4, ал.1, т.7 от КСО са включени и лицата, на които е възложено управлението и/или контрола на държавни и общински предприятия по Глава девета от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон.

Съгласно чл.61 от Търговския закон, държавното и общинското предприятие може да бъде еднолично дружество с ограничена отговорност или еднолично акционерно дружество.

Държавните и общинските предприятия могат да образуват и други търговски дружества или обединения на търговски дружества.

С изменението в разпоредбата на чл.5, ал.7 от КСО отпада задължението на осигурителя да издава на осигуреното лице документи за осигурителен стаж и осигурителен доход при прекратяване на трудови или служебни правоотношения. Издаването на тези документи, както и удостоверяването на факти и обстоятелства, свързани с тях, се прави само по изрично искане на осигуреното лице, на негов представител и/или на длъжностните лица по чл.40, ал.3, чл.54ж, ал.1 и чл.98, ал.1 от КСО в 14-дневен срок от искането.

С допълнението на чл.6, ал.8 от КСО се създава задължение за самоосигуряващите се лица, които през годината са се осигурявали за рисковете болест и майчинство, да извършват годишно изравняване на осигурителния си доход не само за фонд “Пенсии”, но и за фонд “Общо заболяване и майчинство”. Важно!: Промяната е в сила от 1 януари 2016г. и се отнася за осигурителния доход за 2015г.

В тази връзка, от 1 януари 2016г. влиза в сила и новата разпоредба на чл.54м от КСО. Съгласно чл.54м, ал.2 от КСО паричните обезщетения и помощи, изплатени на самоосигуряващите се лица за предходната календарна година, се преизчисляват служебно до 30 юни на текущата година въз основа на окончателния осигурителен доход, определен съгласно чл.6, ал.8 от КСО. Когато паричните обезщетения и помощите са изплатени в размер, по-малък от дължимия, разликата се изплаща в същия срок. Изплатените в по-висок от дължимия размер обезщетения се възстановяват от самоосигуряващите се лица.

Примери според указания № 91-01-5 от 07.01.2015г. на НОИ:

Първи пример: Самоосигуряващо се лице (едноличен търговец), се осигурява за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт и за общо заболяване и майчинство. Според облагаемия му доход за 2013г. от упражняване на трудова дейност като едноличен търговец има определен минимален осигурителен доход за 2015г. в размер 420лв. Лицето по свое желание авансово през годината се осигурява върху 450лв. месечно. Внесените авансови осигурителни вноски за 2015г. са върху авансов осигурителен доход 5400лв. До края на април 2016г. лицето декларира и попълва в Таблица 1 към годишната данъчна декларация за 2015г. облагаем доход от упражняваната през цялата година трудова дейност 6000лв. Следователно месечният окончателен осигурителен доход на лицето е 500лв. До края на април 2016г. лицето следва да довнесе осигурителни вноски върху сумата от 600лв.(6000–5400=600) за фонд “Пенсии” и за Фонд “Общо заболяване и майчинство”.

В случай, че лицето е получило парично обезщетение от средствата на държавното обществено осигуряване, то ще бъде преизчислено, като вместо месечния доход, върху който авансово са внесени вноските, ще се вземе предвид месечният окончателен осигурителен доход – т.е. 500лв.

Втори пример: Самоосигуряващо се лице (едноличен търговец), осигуряващо се за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт и за общо заболяване и майчинство, съобразно облагаемия му доход за 2013г. от упражняване на трудова дейност като едноличен търговец има определен минимален осигурителен доход за 2015г. – 420лв.

Лицето по свое желание авансово през годината се осигурява върху 450лв. месечно. Внесените авансови осигурителни вноски за 2015г. са върху авансов осигурителен доход 5400лв. До края на април 2016г. лицето декларира и попълва в Таблица 1 към годишната данъчна декларация за 2015г. облагаем доход от упражняваната през годината трудова дейност като едноличен търговец 4800лв. Месечният осигурителен доход на лицето - 400лв., е по-нисък от определения му минимален осигурителен доход от 420лв. За окончателен месечен размер на осигурителния доход на лицето за 2015г. се определя 420лв.(за годината - 5040лв.).

В случай, че лицето е получило парично обезщетение от средствата на държавното обществено осигуряване, то ще бъде преизчислено, като вместо месечния доход, върху който авансово са внесени вноските – 450 лв., ще се вземе предвид окончателният размер на

осигурителния доход от 420 лв. Разликата между размера на полученото и размера на дължимото парично обезщетение следва да се възстанови по сметката на съответното ТП на НОИ на основание новата редакция на чл. 114, ал. 2 от КСО.

В чл.6 е създадена нова ал.15, съгласно която максималният осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец е равен на сбора от максималния осигурителен доход за периода, за който е установено сумираното отчитане на работното време. Тази разпоредба допуска осигурителният доход за определени месеци от периода на сумираното изчисляване на работното време да бъде по-висок от максималния месечен осигурителен доход от 2600лв. тогава, когато отработените от осигурените лица дни са повече от работните дни по календар за същия месец.

Забележка: Съгласно указанията на НОИ начинът, по който се определя осигурителният доход при сумирано изчисляване на работното време, ще бъде уреден в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

Важно! В чл.168 от КСО е променена датата, от която професионалните пенсионни фондове (ППФ) ще отпускат професионална пенсия на правоимащите лица на 1 януари 2016г. В тази връзка действието на ал.5 на § 4б от Преходните и заключителни разпоредби на КСО се удължава с една година.

2. Парични обезщетения и помощи

Паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл.53, ал. 1 и 2 от КСО за 2015г. се запазва в размер на 340лв. според правилото на чл. 11 от ЗБДОО за 2015г.

През 2015г. се запазва и размерът на еднократната помощ по чл. 13г от КСО при смърт на осигурено лице - 540лв. съгласно чл.12 от ЗБДОО.

Изменена е разпоредбата на чл.40, ал.4 от КСО, като се добавя още едно основание за спиране на производството по отпускането или изплащането на обезщетенията за временна неработоспособност, трудова злополука или професионална болест, трудоустрояване, бременност и раждане и отглеждане на дете, когато не са предоставени данни за издадените болнични листове и решенията по обжалването им в регистъра по чл.33, ал.5, т.12 от КСО.

Съгласно изменението в текста на чл.49, ал.1 от КСО от 1 януари 2015г. периодът, от който се изчисляват паричните обезщетения при бременност и раждане с начало на отпуска след 31 декември 2014г., се увеличава от 18 на 24 календарни месеца.

Паричните обезщетения за бременност и раждане, отпуснати с начална дата до 31 декември 2014г. включително, продължават да се изплащат в определения им досегашен размер до изтичане на съответните срокове.

В текста на чл.114, ал.2 от КСО, в който са регламентирани случаите, при които добросъвестно получените суми за осигурителни плащания се възстановяват без лихва до изтичането на срока за доброволно изпълнение, се добавят и случаите на чл.54м, ал.2 от КСО, в които изплатените в по-висок от дължимия размер обезщетения се възстановяват от самоосигуряващите се лица. NB! Допълнението е в сила от 01.01.2016г. и се отнася за паричните обезщетения за 2015г.

Направени са някои промени и в материята, която урежда паричните обезщетения за безработица(ПОБ).

С прецизиране текста на чл.54а, ал.1, т.3 и на чл.54д, ал.1, т.1 от КСО се регламентира преценката на правото и изплащането на ПОБ да се свързват с упражняването на дейност, за която лицето подлежи на задължително осигуряване, както по КСО, така и по законодателството на друга държава.

Промяната в текста на чл.54д, ал.3 от КСО уеднаквява сроковете за деклариране от безработните лица на обстоятелствата, които водят до спиране и прекратяване изплащането на ПОБ – 7 работни дни.

В текста на чл. 54е, ал. 3 от КСО е добавено ново основание за възстановяване на добросъвестно получено ПОБ - отпуснатата пенсия за старост в друга държава.

С отмяната на ал.5 на чл.54е от КСО отпада обвързването на правото на лицето на обезщетение с наличието на установено задължение.

Във връзка с направените изменения в пенсионното законодателство – запазването през 2015 г. на изискуемата възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 КСО – 63 г. 8 м. за мъжете и 60 г. 8 м. за жените, в ПП “ПОБ” са направени необходимите промени, като в съществуващите контролни процедури са заложени новите параметри. В тази връзка за м. януари 2015 г. от ПП “ПОБ” следва да се генерират по ПРМ списъци на лица, които навършват възрастта по чл. 68 от КСО с цел своевременно предприемане на необходимите действия.

За 2015 г. минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица не се променя и е 7,20 лв. съгласно чл. 1 от ЗБДОО.

Запазва се и максималният месечен размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите. Съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗБДОО за 2015 г. не се внасят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите". Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от ЗГВРС при несъстоятелност на работодателя за 2015 г. - 1200 лв. Определя се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 1,5 на сто от приходите на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - за дейностите по чл. 13 от ЗГВРС при несъстоятелност на работодателя. -1200 лв.(чл. 14, ал. 2 от ЗБДОО).

За 2015 г. размерът на обезщетенията по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от ЗОВСРБ не се променя и е 340 лв. съгласно чл. 61, ал. 13 от Закона за държавния бюджет на Република България.

Повече по темата в списание АКТИВ.

Tags: Брой 7 2015