Предприемач

Служебен стаж и високи трудови резултати са нужни за повишаване в държавната служба

Казус: Скоро завърших висше образование и започнах работа в администрация. Освен длъжността, която заемам, ми е определен и ранг – 5-ти младши. Казаха ми, че растежа в държавната служба става чрез натрупване на служебен стаж и издигане в по-висок ранг. Какви са правилата за израстване на кариерата в държавната администрация и къде са разписани?– пита П. Жеков от Бургас

Отговор: Съгласно т.нар. принцип на кариерата държавният служител израства в служебната йерархия през периода на работата си в администрацията въз основа на нормативно определени правила и в зависимост от заслугите и постиженията при изпълнението на държавната служба. Правилата за издигане в администрацията са регламентирани в Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация/НУРОИСДА, Глава Четвърта. Според чл. 36, ал. 2 от Закона за държавния служител/ЗДСл/ повишаването в държавна служба се осъществява чрез последователно преминаване в по-висок ранг или длъжност. Както при преминаване в по-висок ранг, така и при преминаване в по-висока длъжност законът като цяло изисква последователност.

Така съгласно чл. 25, ал. 1 от НУРОИСДА повишаването в държавна служба се осъществява чрез последователно преминаване в по-висок ранг или на по-висока длъжност. Повишаването е обвързано с оценката от изпълнението на длъжността, с обучението и развитието на държавните служители съобразно изискванията на чл. 25, ал. 2 от НУРОИСДА. Преди да пристъпим към механизма на преминаване в по-висок ранг и в по-висока длъжност следва да изясним какво означава всяко от тези израствания в кариерата. Рангът на държавния служител отразява определено ниво на квалификация на служителя, като отчита неговите професионални, делови и лични качества, изявени при изпълнението на държавната служба. Ето защо когато има няколко щатни бройки на една и съща длъжност – например «юрисконсулт», те могат да бъдат заети от служители с различни рангове. Този от тях, който има по-виско ранг стои съответно по-високо в служебната кариера. А преминаването в по-висок ранг дава възможност в бъдеще за заемане на по-висока длъжност.

Преминаването в по-висока длъжност е преминаване на такава длъжност, която според Класификатора на длъжностите в администрацията се намира на по-високо длъжностно ниво от това, в което е длъжността, изпълнявана досега от служителя. Последователността при преминаване в по-висока длъжност трябва да се преценява конкретно за всеки отделен служител според длъжностите, предвидени в длъжностното разписание на съответната администрация.

Преминаване в по-висок ранг

Ранговете растат от по-голямото число към по-малкото според натрупания стаж и опит, показаните знания, умения и качества при изпълнението на работата. Така най-ниският младши ранг е V-ти младши ранг, а най-високия е I-ви младши ранг. След като приключи израстването на държавния служител на ниво младши ранг, неговата кариера в държавната служба преминава към старшите рангове – съответно от V-ти старши расте към I-ви старши ранг.

Според механизма, описан в чл. 26 от НУРОИСДА повишаването в ранг на държавния служител се извършва по следната схема:

Повишаване в следващия старши ранг, както и повишаване от I младши в V старши ранг става при следните условия:

 • при три последователни годишни оценки, не по-ниски от "Изпълнението надвишава изискванията";
 • при четири последователни годишни оценки, не по-ниски от "Изпълнението напълно отговаря на изискванията";

Повишаване в следващия младши ранг става при следните условия и периоди:

 • при две последователни годишни оценки, не по-ниски от "Изпълнението надвишава изискванията";
 • при три последователни годишни оценки, не по-ниски от "Изпълнението напълно отговаря на изискванията".

Да се има предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 27 от НУРОИСДА държавният служител се повишава в следващия по-висок ранг, когато е получил годишна оценка на изпълнението на длъжността "Изключително изпълнение".

Следващото повишаване в ранг на държавните служители, предсрочно повишени в ранг по реда на чл. 27, ал. 1 от НУРОИСДА, може да се извърши само при условията по общия ред, посочен по горе и регламентиран в чл. 26 от НУРОИСДА.

Съгласно чл. 28 от НУРОИСДА когато държавният служител придобие право на повишаване в ранг по описания ред, изложен в чл. 26 или чл. 27 от НУРОИСДА, органът по назначаването издава заповед за повишаване в ранг в двумесечен срок. Да се има предвид, че съгласно чл. 25, ал. 2 от НУРОИСДА при първото повишаване в ранг в случаите по § 36 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител се вземат предвид и получените от съответния служител годишни оценки за изпълнението на същата длъжност по трудово правоотношение.

Преминаване в по-висока длъжност

Съгласно чл. 29, ал. 1 от НУРОИСДА повишаването в длъжност може да се извърши чрез заемане на по-висока длъжност в друга или в същата администрация.

Възможности за мобилност в държавната администрация

Важно е да се има предвид възможността за мобилност в системата на администрацията по реда на чл. 81а от ЗДСл. Съгласно посочената разпоредба държавен служител, който работи в една администрация и едногодишният срок за изпитване е изтекъл, може да бъде назначен на длъжност в друга администрация, ако отговаря на условията за нейното заемане и след сключване на писмено споразумение между него и органите по назначаване на двете администрации.

Преместването в друга администрация може да бъде и временно. Съгласно чл. 81б от ЗДСл държавен служител може да изпълнява длъжност в друга администрация за срок до 4 години, ако отговаря на условията за нейното заемане, едногодишният срок за изпитване е изтекъл и служебното му правоотношение е безсрочно. Временното преместване в друга администрация се извършва след сключване на писмено споразумение между органите по назначаване на изпращащата и приемащата администрация и на държавния служител. В споразумението се определят наименованието на длъжността, срокът за изпълнението й, както и основната заплата, която не може да бъде по-ниска от заплатата, получавана от държавния служител преди преместването му. Органът по назначаване на изпращащата администрация издава заповед за преместването.

В тези случаи след приключване на уговорения период на преместване, държавния служител се връща в изпращащата администрация и заема отново длъжността, която е заемал преди преместването. Съгласно чл. 29, ал. 2 от НУРОИСДА заемането на по-висока длъжност в друга администрация става по реда на чл. 81а и 81б от Закона за държавния служител, който описахме, както и на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с Постановление № 8 на Министерския съвет от 2004 г. Съгласно чл. 3, ал. 3, т. 6 от НПКДСл при временно преместване в друга администрация не се провежда конкурс.

Повишаване в същата администрация чрез конкурентен подбор

По реда на чл. 82 от ЗДСл държавен служител може да бъде преназначен на друга длъжност в същата администрация, ако отговаря на условията за назначаване и е изразил предварително писмено съгласие за заемането й. Заемането на по-висока длъжност се извършва чрез подбор съгласно чл. 82, ал. 3 от ЗДСл. Условията и редът за провеждането на подбора се определят с наредба на Министерския съвет – това е НУРОИСДА.

NB! Забележка: Според чл. 82, ал. 2 от ЗДСл по предложение на непосредствения ръководител и след преценка на органа по назначаването на по-висока длъжност до началник на отдел включително може да бъде преназначен държавен служител и без да са налице условията за минимален ранг и професионален опит. В тези случаи държавният служител се допуска до подбор, ако е получил най-високата годишна оценка на изпълнението на длъжността и по отношение на него е изтекъл едногодишният срок за изпитване.

По реда на чл. 29, ал. 3 от НУРОИСДА заемането на по-висока длъжност в същата администрация се извършва чрез конкурентен подбор.

Според чл. 30, ал. 1 от НУРОИСДА за повишаване в длъжност чрез конкурентен подбор може да бъдат предлагани служители, които отговарят на условията за заемане на по-високата длъжност и заедно с това са налице следните резултати от годишното им оценяване:

 • имат годишна оценка от последното оценяване на изпълнението на длъжността "Изключително изпълнение" или "Изпълнението надвишава изискванията", или
 • имат годишна оценка от последното оценяване на изпълнението на длъжността "Изпълнението напълно отговаря на изискванията" и притежават по-висок от минимално изискуемия ранг за по-високата длъжност.

По предложение на непосредствения ръководител и след преценка на органа по назначаването за участие в конкурентен подбор за по-висока длъжност до началник на отдел включително може да бъдат предлагани държавни служители и без да са налице условията за минимален ранг и професионален опит, но получили годишна оценка на изпълнението на длъжността от последното оценяване "Изключително изпълнение" и с изтекъл срок на изпитване. В този смисъл е правилото на на чл. 30, ал. 2 от НУРОИСДА.

Да се има предвид, че съгласно чл. 30, ал. 3 от НУРОИСДА конкурентният подбор може да се ограничава в рамките на административното звено, в което е вакантната длъжност, или в рамките на няколко административни звена по мотивирано предложение на непосредствения ръководител.

Важно е да се знае, че служителите следва да изразят писмено съгласие за преминаване на новата длъжност.

Съгласно чл. 31, ал. 1 от НУРОИСДА звеното, изпълняващо функции по управление на човешките ресурси, подготвя справка за служителите, които отговарят на условията по чл. 30 от НУРОИСДА и са изразили писмено съгласие да заемат длъжността.

В случай че само един служител отговаря на условията за заемане на длъжността, непосредственият ръководител подготвя предложение за преназначаването му, което се съгласува с контролиращия ръководител по реда на чл. 31, ал. 2 от НУРОИСДА. Когато служителите, които отговарят на условията за заемане на длъжността, са повече от един, непосредственият ръководител на административното звено, в което е свободната длъжност, извършва конкурентен подбор по реда на чл. 31, ал. 3 от НУРОИСДА въз основа на следните компоненти:

 • годишната оценка на изпълнение на длъжността;
 • притежавания ранг;
 • бъдещия потенциал за развитие на служителя, отразен във формуляра за оценка;
 • писмен изпит, ако прецени за необходимо;
 • събеседване за преценка на професионалните и деловите качества.

Съгласно чл. 31, ал. 4 от НУРОИСДА въз основа на тази преценка непосредственият ръководител съгласувано с контролиращия ръководител подготвя мотивирано предложение до органа по назначаването. Мотивираното предложение се изготвя по образец съгласно приложение № 6 към НУРОИСДА, както следва:

Служебен стаж и високи трудови резултати са нужни за повишаване в държавната служба

Повече по темата в списание АКТИВ.

Tags: Брой 4 2015