Предприемач
Подаване на декларация за неактивност от предприятията в НАП и НОИ

Подаване на декларация за неактивност от предприятията в НАП и НОИ

Всяка година се издава съвместна заповед от НАП и НСИ на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 и т. 7 от Закона за Националната агенция за приходите, и чл. 20, ал. 4 и 5 от Закона за статистиката, във връзка с чл. 92, ал. 3, чл. 219, ал. 4, чл. 252, ал. 2, чл. 259, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), и чл. 51 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), с която се определя реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет на предприятията и се утвърждават образци на съответните формуляри. Един от тези формуляри е декларацията за неактивност на предприятията – Приложение № 12 към съвместната заповед на НАП и НСИ.

Декларацията за неактивност се попълва от всички предприятия, които през отчетната счетоводна и данъчна година не са извършвали стопанска дейност и не са отчитали приходи и разходи, съгласно счетоводното законодателство, на основание на чл. 20 от Закона за статистиката.Представянето на декларацията в срок до 30 април на следващата година е задължително, съгласно Закона за статистиката и Националната статистическа програма. Данните за предприятията се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

Ако едно или повече предприятия са били икономически неактивно лице през отчетната счетоводна и данъчна година, не се изисква да представят празен Годишен отчет за дейността. През съответната година, НСИ предоставя възможност тези предприятия да представят декларацията си за неактивност по един от следните начини:

 • - Чрез формуляри на хартиен носител;
 • - Чрез подаване по електронен път чрез въвеждане в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика”;
 • - Чрез изпращане на адрес (e-mail) на съответното Териториално статистическо бюро.

Декларация за неактивност се подава в Информационна система “Бизнес статистика” наe-mail или на хартия в съответното Териториално статистическо бюро, където е регистрирано за данъчни цели задълженото лице. Съгласно разпоредбите на чл. 92, ал. 4 от ЗКПО годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които едновременно са изпълнили следните условия:

 • не са извършвали дейност през годината;
 • не са отчели приходи или разходи за годината съгласно счетоводното законодателство.

Това означава, че през съответната счетоводна и данъчна година предприятията, подали декларация за икономическа неактивност, не следва да са отчитали никакви приходи или разходи, като се има предвид, че няма праг за същественост под който или над който да се третират минимални по размер приходи или разходи във връзка с подаването на декларацията за неактивност. Т.е. Отчета за доходите следва да бъде с нулеви стойности за да са налице основанията за подаване на декларацията за неактивност. И най-малките по размер приходи или разходи, които се отчитат в счетоводния отчет, довеждат до отпадане на основанието за подаване на декларация за неактивност и подаване на годишна данъчна декларация по общия ред. На практика, за да се попълни декларацията за неактивност на съответното предприятие, следва в нея да се посочат следните данни:

 • Трите имена на управителя, президента или ръководителя на предприятието;
 • Наименование на предприятието;
 • Последна актуална икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности;
 • Последна преобладаваща форма на собственост;
 • Дата на изготвяне на декларацията;
 • Подпис на декларатора.

Друг вид декларация във връзка с неосъществяване на дейност от самоосигуряващи се физически лица е т.н. ОКД5. Тази декларация е регламентирана в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите са лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. Всички лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 КСО подлежат на задължително осигуряване за фонд „Пенсии“, но по свое желание могат да се осигуряват и за фонд „Общо заболяване и майчинство“ (чл. 4, ал. 4 КСО). Задължението за осигуряването им възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност, и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. През 2014 г. няма промяна в реда за деклариране на обстоятелствата, свързани с определяне на периода на осигуряването и избора на обхват на осигуряване на тези лица. На основание чл. 1, ал. 2 от Наредбата за обществено осигуряване на само осигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, при започване, прекъсване, възобновяване, или прекратяване на всяка трудова дейност, за която е регистрирано само осигуряващото се лице, се подава декларация, по утвърден от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) образец, до компетентната териториална дирекция на НАП. Декларацията, подписана от самоосигуряващото се лице, се подава в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството. Декларация за прекъсване на дейността не се подава за периодите по чл. 9, ал. 2, т. 5 КСО. Тези лица определят вида на осигуряването си с декларацията, подадена при започване или възобновяване на трудовата дейност. В случай че лицето не е спазило 7-дневния срок за подаване на декларацията, то подлежи на осигуряване само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, т.е. то не може да се осигурява и за общо заболяване и майчинство. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност през календарната година, самоосигуряващото се лице не може да променя вида на осигуряването. Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година, с подаване на декларация в компетентната териториална дирекция на НАП, до края на януари на съответната календарна година. При подаването на тази декларация следва да се има предвид, че независимо от това, че данните, които се декларират са за целите на осигуряването пред НОИ, тази декларация се подава в териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес на самоосигуряващото се лице и служебно се въвеждат данните от нея в програмния продукт, който се ползва от НОИ за целите на общественото осигуряване. За разлика от декларацията за неактивност, която се подава в срок до 30 април на следващата година, декларацията за неосъществяване на дейност във връзка с осигуряването, се подава в срок до 7 дни от настъпване на обстоятелството или до края на месец януари на текущата година, за която се отнася, при промяна на осигурителния режим.

Tags: Брой 1 2015