Предприемач
Оборотът от предоставен фирмен кредит, за целите на задължителната регистрация по ЗДДС

Оборотът от предоставен фирмен кредит, за целите на задължителната регистрация по ЗДДС

Въпрос:
Дружество, нерегистрирано по ЗДДС, се занимава с отдаване под наем на ДМА, но има и приходи от предоставен дългосрочен паричен заем на друго дружество, който се олихвява в края на всяка година. Приходите от начисляваните лихви по заема представляват около 10 на сто от общите приходи на дружеството. Включват ли се те в стойността на оборота му за целите на задължителната регистрация по чл. 96 от ЗДДС?

Отговор:
По правило обект на преценка относно възникването на задължение за регистрация на данъчно задължените по ЗДДС лица са не получените от тях приходи, а размерът на облагаемият им оборот. С разпоредбата на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС се въвежда задължение за регистрация за целите на облагането с ДДС за лица, които за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия формират облагаем оборот от 50 000 и повече лева. Съгласно чл. 96, ал. 2 от ЗДДС облагаемия оборот за задължителна регистрация включва:

  • облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
  • доставки на финансови услуги по чл. 46;
  • доставки на застрахователни услуги по чл. 47.

В облагаемия оборот не се включват доставките по ал. 2, т. 2 и 3, когато не са свързани с основната дейност на лицето. Това означава, че, когато оборотът формиран от доставки на финансови услуги, посочени в чл. 46 от ЗДДС, не е свързани с основната дейност на лицата, той не се включва в облагаемия им оборот за задължителна регистрация.

Следователно, ако доставките на кредитни услуги, предоставяни от дружеството в случая, не са свързани с неговата основна дейност, оборотът от тях не се включва в стойността на облагаемия му оборот за целите на задължителната регистрация по ЗДДС.

В ЗДДС липсва легална дефиниция на понятието “основна дейност”, което поражда възможност за погрешна преценка, относно включването на оборота от доставките на финансови услуги в оборота за регистрация. Затова в отговора си по запитването, ще се позовем на писмо № 91-00-114 от 18.04.2008 г. на НАП относно съдържанието на понятието "основна дейност" за целите на чл. 96, ал. 3 от ЗДДС. Според него, при определяне на основната дейност на лицето за тези цели следва да се имат предвид фактори като: нетният размер на приходите, относителният дял на използваните дълготрайни активи, делът на лицата, заети в дейността. Като водещ критерий за целта НАП посочва участието на приходите от съответната дейност за период не по-дълъг от последните дванадесет последователни месеца преди текущия месец към общите приходи на лицето за същия период. Изключение правят случаите, при които даден приход за периода има инцидентен, случаен, нерегулярен характер. Тогава основната дейност на лицето може да се определя съобразно останалите, посочени по-горе критерии, преценени съвкупно, включително като се отчитат намеренията и бизнес -плановете на лицето. За да се определи, дали дадени доставки са свързани с неговата основна дейност или не, следва да се преценява доколко те обслужват тази основна дейност и е налице пряка или косвена обусловеност между тяхното извършване и основната дейност на лицето. Така например, ако агенция за недвижими имоти извършва застраховки на имоти, следва да се приеме, че нейна основна дейност е посредничеството за покупко – продажбата на имоти, а застрахователната й дейност е свързана с основната. В такъв случай, макар и освободена от облагане по силата на чл.47 от ЗДДС, оборотът от застрахователната й дейност се включва в облагаемия оборот за целите на чл. 96, ал.1 от закона.

Няма обаче да е налице свързаност, когато дадени доставки на финансовите услуги се извършват успоредно и относително независимо от основната дейност на лицата, без да влияят съществено върху нея. Като пример в това отношение в писмото се посочва използването на свободен паричен ресурс за отпускане на кредит.

В коментирания случай дружеството се занимава с отдаване под наем на ДМА, относителния дял на приходите от което са 90 на сто от дейноста му. Предоставянето на парични средства срещу лихва не е свързано с тази дейност. Следователно, приходите му от лихви по отпуснатия заем, не би следвало да се включват в облагаемия му оборот, за задължителна регистрация по ЗДДС.

Tags: Брой 12 2014