Предприемач

За дивидентите, дължими от държавни предприятия, съгласно разпореждане № 5 на Министерския съвет от 11 юни 2014

За дивидентите, дължими от държавни предприятия, съгласно разпореждане № 5 на Министерския съвет от 11 юни 2014

Финалът на годишното приключване и данъчно облагане за 2013 г. на търговските дружества, регистрирани с държавно имущество или с държавно участие в капитала, се свързва с разпределяне на печалбата и определяне на дивидент за държавата, съответно дивиденти за акционерите и отчисления за съдружниците в тях. И докато през последните десетина години редът за определяне и сроковете за плащане на дивидент за държавата се базираше на разпоредби от Закона за държавния бюджет и на съответен поднормативен акт за неговото изпълнение, то при сегашната ситуация беше достатъчно едно форсирано разпореждане на министерския съвет с № 5 от 11 юни 2014 г. (необнародвано).
Така се продължи традицията за несъразмерно изземване на финансов ресурс от държавните предприятия, което през последните години достигна безумните 80% от печалбата след данъчното им облагане. А за изпълнение на безпрецедентното разпореждане на министерския съвет бяха определени рекордните 3 работни дни, което в конкретен план касаеше:
1. Указанието на т. 1 от разпореждането, според което органите, упражняващи правата на държавата в едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, с изключение на лечебните заведения за болнична помощ, разпределят печалбата им по годишния финансов отчет за финансовата 2013 г. след данъчно облагане и приемат решение, както следва:
1.1. за отчисляване на част от печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2013 г., намалена с непокритите загуби от предходни години – 70% за дружествата с ограничена отговорност.
Пример № 1! За илюстрация към приложимостта на това разпореждане се приема, че ООД с държавно участие в капитала отчита печалба след данъчното облагане за 2013 г. в размер 312 250 лв., както и непокрити загуби от минали години в размер 31 225 лв.
При тази ситуация дивидентът за държавата се определя по формулата:
(312 250 – 31 225) = 281 025 лв., съответно (281 025 х 70/100) = 196 717.50 лв.
Разбираемо е, че задължените лица трябва да ползват официалните данни за непокритите загуби, оповестени в годишните счетоводни баланси.
1.2. за разпределяне на дивидент – 70% от печалбата от акционерни дружества, при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, след приспадане на отчисленията за фонд „Резервен”, когато този фонд не е попълнен в съответствие с чл. 92 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., с изключение на „Летище София” ЕАД, за което органът, упражняващ правото на държавата, взема решение за разпределяне на дивидент 90% от печалбата при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, след приспадане на отчисленията за фонд „Резервен”, когато този фонд не е попълнен в съответствие с чл. 92 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., при условията на т. 3.
Както е видно при определянето на дивидент за държавата от печалбата на акционерните дружества е необходимо да се имат предвид разпоредбите на чл. 247а от Търговския закон, в който е постановено, че:
а) дивиденти и лихви по чл. 190, ал. 2 от Търговския закон се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел ХI финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.
В този смисъл чистата стойност на имуществото на акционерните дружества се определя като разлика между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.
б) плащанията по 247а, ал.1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.
Във връзка с определянето на дивидент за държавата от печалбата на акционерните дружества е необходимо да се обърне внимание и на неговата обусловеност от чл. 92 от Закона за държавния бюджет за 2014 г., по силата на ал. 1 от който акционерните дружества с над 50% държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, в които размерът на средствата за фонд „Резервен” е достигнал или надхвърлил една десета част от капитала или определената от устава по-голяма част, при приключването на финансовата 2013 г. не правят отчисления за фонд „Резервен”.
От посочената разпоредба е видно, че при разпределяне на печалбата за отчетната година се поставя граница в размера на отчисленията за фонд „Резервен”, касаеща акционерните дружества с над 50% държавно участие, с което се определя административна рамка, върху която се определят и други (неданъчни) задължения към държавата.
А за идентифициране на предприятията, които са субекти на неданъчното облагане по този ред се изхожда от определението за „Контрол”, дефинирано в § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, според който контрол е налице, когато контролиращият: притежава пряко или косвено или по силата на споразумение с друго лице повече от половината от гласовете в общото събрание на друго дружество, или има възможност да определи пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на друго лице, или има възможност да ръководи, включително чрез или заедно с дъщерно дружество по силата на устав или договор дейността на друго лице, или като акционер или съдружник в едно дружество контролира самостоятелно по силата на сделка с други съдружници или акционери в същото дружество повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на дружеството, или може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на дружеството.
В духа на гореизложеното е необходимо да се има предвид и разпоредбата на ал. 2 от чл. 92 на Закона за държавния бюджет за 2014 г., съгласно който акционерните дружества по алинея 1, в които средствата за фонд „Резервен” са в размер, по-малък от посочения в ал. 1, при приключване на финансовата 2013 г. правят отчисления за фонда в размер на една десета част от реализираната печалба, а когато така определените отчисления биха довели до превишаване на определения размер по фонд „Резервен”, правят отчисления в размер, съответстващ на средствата, необходими за неговото попълване.
За приложимостта на посочените разпоредби от Закона за държавния бюджет за 2014 г. е необходимо да се има предвид и изискването, съдържащо се в чл. 246 на Търговския закон, в който е постановено, че акционерното дружество е длъжно да образува фонд „Резервен”, източниците за което са: най-малко 1/10 част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 част или по-голяма част от капитала, определена с устава; средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им; сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите.
Пример № 2! За илюстрация към приложимостта на чл. 92, ал. 2 от Закона за държавния бюджет се приема, че в края на 2013 г. акционерно дружество е оповестило регистриран капитал в размер 2 250 000 лв. и сума на средствата, заделени във фонд „Резервен” в размер 180 500 лв. Приема се също така, че дружеството отчита за същата година печалба в размер 880 450 лв.
При тази ситуация, за да бъде определена частта от печалбата, заделена за допълване на фонд „Резервен” се извършват следните изчисления:
(880 450 х 10/100) = 88 045 лв., съответно (225 000 – 180 500) = 44 500 лв.
От посочените изчисления се вижда, че при разпределяне на печалбата, отчетена за 2013 г. акционерното дружество може да отдели за фонд „Резервен” сумата 88 045 лв., но според законоустановената рамка тя не може да превишава 44 500 лв.
В същото време, ако в устава на акционерното дружество е предвиден по-голям размер на средствата, набирани във фонд „Резервен”, например 11% от регистрираният капитал, тогава сумата с която трябва да се допълни фонда ще бъде:
(2 250 000 х 11/100) = 247 500 лв., съответно (247 500 – 180 500) = 67 000 лв.
Разбираемо е, че при наличието на такава ситуация акционерното дружество ще може да допълни фонда „Резервен” със сумата 67 000 лв.
1.3. за акционерните дружества, които съставят годишен финансов отчет съгласно чл. 32, ал. 2 от Закона за счетоводството, дивидентът по буква „б” е не по-голям от сума, равняваща се на 70% от печалбата по консолидирания финансов отчет за 2013 г.
За прилагането на тази част от разпореждането на министерския съвет е необходимо да се припомни, че по силата на ал. 2 от чл. 32 на Закона за счетоводството за предприятията, които се контролират от държавата или общините или са подпомагани от тях чрез субсидии, преференциални заеми, държавни гаранции и други форми на държавна помощ, министърът на финансите може да изисква от тях представянето на допълнителни отчети и информация в определен от него форма, съдържание и срокове за изготвяне и представяне.
2. Указанието, съдържащо се в т. 2 на разпореждането, съгласно което доколкото със закон не е предвидено друго, управителните органи на държавните предприятия, образувани по реда на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, вземат решение да разпределят част от печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2013 г., намалена с непокритите загуби от предходни години и фондовете, които предприятието е длъжно да образува по закон – 70%, с изключение на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”, за което управителният орган взема решение да разпредели за държавата част от печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2013 г., намалена с непокритите загуби от предходни години и фондовете, които предприятието е длъжно да образува по закон – 100%, при условията на т. 3.
За прилагането на тази част от разпореждането се припомня, че по силата на ал. 3 от чл. 62 на Търговския закон – със закон могат да бъдат образувани държавни предприятия, които не са търговски дружества.
3. Указанието, съдържащо се в т. 3 на разпореждането, по силата на което от размера на дължимите за внасяне през 2014 г. отчисления от печалбата/дивиденти на едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала и държавните предприятия по чл. 1, т. 1, 6 и 8 от постановление № 285 на Министерския съвет от 2013 г. се прихваща размерът на направената вноска по чл. 1 от Постановление № 285 на Министерския съвет от 2013 г., съответно.
Във връзка с текста на т. 3 от разпореждането е необходимо да се припомни, че по силата на Постановление № 285 на Министерския съвет от 13 декември 2013 г. (Обн. ДВ, бр. 108 от 17.12.2013 г.), се разпорежда на 10 изрично упоменати държавни предприятия и еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала, да внесат по сметката на централния бюджет в БНБ допълнителни суми в общ размер на 88 000 000 лв., които са за сметка на формираните резерви на същите предприятия и дружества.
В този аспект в Постановлението на МС е предвидена опцията, по предложение на министрите по ал. 1 министерският съвет да реши размерът на дължимите за внасяне през следващите отчетни години отчисления от печалбата/дивиденти на предприятията и дружествата по чл. 1, т. 1, 2, 6, 7 и 8 да бъде намалена с вноската по чл. 1 съответно.
От настоящото разпореждане се вижда, че с височайшето благоволение за компенсиране на извънредните вноски са удостоени едва 3 от упоменатите донори на министерския съвет.
4.Указанието, съдържащо се в т. 4 на разпореждането, според което представителите на държавата в общите събрания на търговските дружества с държавно участие в капитала, с изключение на лечебните заведения за болнична помощ, при разпределянето на печалбата за 2013 г. да предложат и гласуват отчисляване на част от печалбата за съдружниците, съответно дивидент за акционерите, при условията и в размерите, определени в т. 1.
Пример № 3! За илюстрация към приложимостта на тази част от разпореждането във връзка с чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон, се приема че в годишния финансов отчет на акционерно дружество, за 2013 г. са отразени:
а) размер на печалбата 1 328 800 лв.;
б) неразпределена печалба от минали години 440 080 лв.;
в) частта от натрупания през предходни години фонд “Резервен”, превишаваща 10% от капитала 50 000 лв.;
г) непокрити загуби от предходни години 100 130 лв.;
д) отчисления за фонд “Резервен” за същата година 132 880 лв.;
е) общ размер на средствата, акумулирани в другите законоустановени фондове 115 220 лв.
Приема се също така, че общото събрание на акционерите е приело за 2013 г. да се изплатят дивиденти в размер на 700 000 лв.
При тази ситуация дивидентите за акционерите могат да се изплатят, когато:
[(т. “а” + т. “б” + т. “в”)] – ( т. “г” + т. “д” + т. “е”], т.е.
[1 328 800 + 440 080 + 50 000] – (100 130 + 132 880 + 115 220], съответно (1 818 880 – 348 230) = 1 470 650 лв.
От изчисленията се вижда, че определеният дивидент за акционерите в размер 700 000 1 470 650 лв., което означава, че може да се изплати цялата сума на тези дивиденти.
Ако се приеме, че е налице обратната ситуация, т.е. сумата 1 470 650 лв. е по-малка от 700 000 лв., например 640 000 лв., тогава сумата, която може да се изплати под формата на дивиденти за акционерите ще се ограничи в рамката на 640 000 лв.
При определянето на окончателната сума на дивидентите за акционерите и дялове от печалбата за съдружниците трябва да се има предвид ограничението, посочено в т. 1 от разпореждането на министерския съвет, т.е. в рамките на 70% от печалбата след данъчното облагане и след приспадането на непокритите загуби от минали години, съответно на отчисленията за фонд „резервен”..
5. Указанието, съдържащо се в т. 5 от разпореждането, съгласно което държавните предприятия с над 50% държавно участие в капитала, които притежават дялове или акции в други търговски дружества, да упълномощат своите представители в общите събрания на тези дружества при разпределянето на печалбата за 2013 г. да предложат и да гласуват отчисляване на част от печалбата, съответно дивидент, за съдружниците или акционерите при условията и в размерите, определени в т. 1.
Пример № 4! За илюстрация към приложимостта на т. 5 от разпореждането се приема, че Търговско дружество с 50% дялово участие на държавата е инвеститор в друго търговско дружество, като неговият дял в капитала на другото дружество е 33%. Приема се още, че другото дружество отчита печалба след данъчното облагане за 2013 г. в размер 406 250 лв.
При тази ситуация ще следва:
- определяне на дивидента за съдружниците в другото дружество, включително за предприятието с държавно участие в капитала, както следва:
(406 250 х 70/100) = 284 375 лв.;
- определяне на дивидента за дружеството с дялово участие на държавата:
(284 375 х 33/100) = 93 843.75 лв.
6. Указанието, съдържащо се в т. 5 от разпореждането, по силата на което държавните предприятия и търговските дружества по т. 1, 2, 3, 4 внасят сумите по разпределената печалба, съответно дивидента, до 16 юни 2014 г., а тези, които съставят годишен финансов отчет съгласно чл. 37, ал. 2 от Закона за счетоводството – до 15 юли 2014 г.
За припомняне, разпоредбата на чл. 37, ал. 2 от Закона за счетоводството се определят предприятията и предприятията - майки, които съставят консолидиран финансов отчет.

Tags: Брой 9 2014