Предприемач

ПРОДУКТОВА ТАКСА – СЪЩНОСТ, ДЕКЛАРИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ

ПРОДУКТОВА ТАКСА – СЪЩНОСТ, ДЕКЛАРИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ

Продуктовата такса е уредена нормативно в Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, обн ДВ, бр. 53 от 2008 год. /посл. изм. ДВ.бр. 100 от 2013 год. в сила от 01.01.2014 год./

Съгласно §1, т. 2 от допълнителната разпоредба на Наредбата "Продуктова такса" е такса по смисъла на чл. 36, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, която се заплаща за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. Лицата, които пускат на пазара на Република България продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, както и лицата, които придобиват за лична употреба моторни превозни средства (МПС) в резултат на въвеждане на МПС на територията на страната от друга държава - членка на Европейския съюз (ЕС), или внасяне на МПС от държава извън ЕС, заплащат продуктова такса по реда и в размера, определени с наредбата.

Лица, които пускат на пазара на територията на Република България продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, са производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от територията на друга държава - членка на ЕС, съответните продукти и ги предоставят на друго лице срещу заплащане или безплатно, и/или ги използват като част от търговска, производствена или професионална дейност, с цел продуктът да бъде разпространен или използван на територията на Република България. Лицата, които пускат на пазара на Република България продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, участващи в колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване, или изпълняващи задълженията си индивидуално, които не заплащат продуктова такса за предходната година, се определят със заповед на министъра на околната среда и водите по реда на наредбите по чл. 24, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Продуктовата такса не се заплаща от лицата само при доказване пред министъра на околната среда и водите на изпълнение на задълженията по ЗУО и наредбите по чл. 24, ал. 2 ЗУО.

Продуктовата такса се заплаща за:

 1. нови, регенерирани и гуми втора употреба (външни, вътрешни и плътни) от видовете, използвани за: пътнически, товаро-пътнически и състезателни автомобили; автобуси; камиони; мотоциклети; велосипеди; превозни средства и съоръжения за гражданското строителство, индустрията и авиацията; селскостопански и горскостопански превозни средства и съоръжения; товарачни машини и други, съгласно приложение № 1 към Наредбата;
 2. моторни превозни средства от категориите L2, L4, L5, L5e, М1 и N1 по смисъла на чл. 149, т. 1, букви "в", "ж", "и" и "к", т. 2, буква "а" и т. 3, буква "а" от Закона за движението по пътищата съгласно приложение № 2 към Наредбата;
 3. опаковани стоки и/или опаковъчен материал, когато се използва за опаковане на стоки на мястото на продажба съгласно приложение № 3 и полимерни торбички, съгласно приложение № 3а към Наредбата;
 4. всеки отделен вид батерия или акумулатор съгласно приложение № 4 към Наредбата, включително вградените в електрическо и електронно оборудване;
 5. всеки отделен вид масло, съгласно приложение № 5 към Наредбата;
 6. всеки отделен вид електрическо и електронно оборудване, съгласно приложение № 6 към Наредбата, като от теглото на електрическо и електронно оборудване, което изцяло или частично се захранва с батерии или акумулатори, се изключва теглото на батерията или акумулатора.

Продуктова такса по реда на Наредбата не се заплаща за:

 1. моторни превозни средства от категориите L2е и L4е по смисъла на чл. 149, т. 1, букви "г" и "з" от Закона за движението по пътищата;
 2. моторни превозни средства със специално предназначение по смисъла на приложение № 1, част А, т. 5 от Наредба № 60 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета;
 3. пътни, железопътни, корабни или самолетни контейнери
 4. части и компоненти за батерии или акумулатори;
 5. части и компоненти за електрическо и електронно оборудване;
 6. електрическо и електронно оборудване, което не попада в обхвата на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване.
 7. батерии и акумулатори, които не попадат в обхвата на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори.

Лицата, които пускат на пазара на територията на Република България полимерни торбички - производителите, вносителите и лицата, които въвеждат полимерни торбички от друга държава - членка на ЕС, като част от своята търговска дейност, заплащат продуктова такса за полимерни торбички по реда и в размера, определени с наредбата. Таксата за полимерните торбички се заплаща за всички видове размери торбички, произведени от полимери, чиято дебелина е под 15 микрона (µm), съгласно приложение № 3а към Наредбата. Тази такса не се заплаща за полимерни торбички без дръжки (пликове), служещи за първична опаковка, които се предлагат непосредствено на клиента в мястото на продажбата заедно със стоката. Минимален и задължителен компонент от цената, на която търговците на дребно предлагат на крайния потребител полимерна торбичка, е таксата, определена по реда на приложение № 3а към Наредбата.

Лицата, които пускат на пазара на Република България продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, с изключение на тези, които участват в колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване, или изпълняват задълженията си индивидуално, заплащат продуктова такса по сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите до 15-о число на текущия месец за количествата, внесени и въведени на територията на Република България, както и за предоставените безплатно или срещу заплащане произведени продукти през предходния месец.

Продуктовата такса за МПС се заплаща по сметката на ПУДООС преди първоначалната регистрация на МПС на територията на Република България в отдел/и "Пътна полиция" (ОПП) на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) или на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР) от лицата, които придобиват за лична употреба моторни превозни средства (МПС) в резултат на въвеждане на МПС на територията на страната от друга държава - членка на ЕС, или внасяне на МПС от държава извън ЕС.

В платежния документ за внасяне на продуктовата такса се вписват:

 1. видът, основанието за нейното заплащане и месецът, за който се внася таксата;
 2. номерът на рамата и номерът на двигателя на съответното МПС.

Лицата, които пускат на пазара на Република България продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, с изключение на лицата, които индивидуално изпълняват задълженията си, и членовете на организация по оползотворяване, са задължени при поискване от страна на дистрибуторите на продуктите им да удостоверят с декларация по образец съгласно приложение № 7 към Наредбата заплащането в ПУДООС на продуктовата такса за всяка отделна сделка и копие на платежния документ.

Декларацията за продуктовата такса за МПС се съставя по образец съгласно приложение № 8 към Наредбата. Продуктовата такса се заплаща еднократно за всеки продукт, след употребата на който се образуват масово разпространени отпадъци, до момента на излизането му от употреба. Продуктовата такса се заплаща в съответствие с определеното в месечната справка-декларация, съответно по приложения № 10, 11, 13, 15, 16 и 18 към Наредбата. Лицата, които пускат на пазара на Република България полимерни торбички, заплащат такса по сметката на ПУДООС към Министерството на околната среда и водите до 15-о число на текущия месец за количествата пуснати на пазара полимерни торбички през предходния месец.

Лицата, които пускат на пазара на Република България полимерни торбички, са задължени при поискване от страна на дистрибуторите им да удостоверят с декларация по образец съгласно приложение № 7а към Наредбата заплащането в ПУДООС на продуктовата такса за всяка отделна сделка и копие на платежния документ. Съгласно дефиницията, съдържаща се в § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Наредбата, "Полимерна торбичка" е торбичка с дръжки, произведена от полимерни материали, получени от невъзобновяеми енергийни източници, използвана от потребителите за държане, опаковане и пренасяне на стоки. Таксата за полимерните торбички се заплаща в съответствие с определеното в месечната справка-декларация по приложение № 13а към Наредбата. Продуктовата такса се счита за включена в продажната цена на продуктите, пуснати на пазара на територията на Република България, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

Лицата, които пускат на пазара на територията на Република България продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, могат отделно да показват на крайните потребители размера на продуктовата такса, включен в продажната цена. Определянето на размера на продуктовата такса се извършва при условията и по реда на чл. 8, 9, 14, 15 и 18 на Наредбата. Съгласно изискванията на чл. 8 от Наредбата месечната справка-декларация по чл. 6, т. 2 се съставя от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България гуми, до 15-о число на текущия месец и включва списък на издадените/получените през предходния месец първични счетоводни документи, в т. ч. Интрастат декларации, митнически декларации и други, както и информация от електронните дневници за Интрастат пристиганията за предходния месец.

Размерът на продуктовата такса в месечната справка-декларация по чл. 8 от Наредбата се определя въз основа на количеството пуснати на пазара гуми (в килограми).Месечната справка-декларация за гумите се съхранява от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България гуми, в срок 5 години от утвърждаването й и се представя при поискване от компетентните органи. Когато през предходния месец не са пускани на пазара гуми, се съставя нулева месечна справка-декларация.Данните от месечната справка-декларация за количеството пуснати на пазара гуми в килограми и заплатената продуктова такса се подават в електронен формат в информационната система, поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда, за следните периоди:

 1. 1 януари - 31 март;
 2. 1 април - 30 юни;
 3. 1 юли - 30 септември;
 4. 1 октомври - 31 декември.

Данните по чл. 8 от Наредбата се подават в 20-дневен срок от изтичане на съответния период.

Съгласно изискванията на чл. 9 от Наредбата за заплащане на продуктовата такса лицата, които пускат на пазара на територията на Република България МПС, съставят месечна справка-декларация по образец съгласно приложение № 11 за пуснатите на пазара МПС и за размера на определената продуктова такса. Месечната справка-декларация се съставя от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България МПС, до 15-о число на текущия месец и включва списък на издадените/получените през предходния месец първични счетоводни документи, в т. ч. Интрастат декларации, митнически декларации и други, както и информация от електронните "Интрастат дневници за пристиганията" за предходния месец, съответстващи на пуснатите на пазара МПС през предходния месец. Размерът на продуктовата такса в месечната справка-декларация за МПС-тата се определя въз основа на броя пуснати на пазара МПС и единичния размер на продуктовата такса за МПС по приложение № 2 към чл. 1, ал. 5, т. 2 на Наредбата.Месечната справка-декларация за МПС-та се съхранява от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България МПС, за срок 5 години от утвърждаването й и се представя при поискване от компетентните органи.Когато през предходния месец не са пускани на пазара МПС, се съставя нулева месечна справка-декларация. Съгласно изискванията на чл. 10 от Наредбата лицата, които пускат на пазара на територията на Република България опаковани стоки, съставят вътрешно фирмена спецификация съгласно приложение № 12 към Наредбата до 31 декември на текущата година и включват компонентите на опаковките за всички опаковани стоки, които ще се пускат на пазара през следващата година.При пускането на пазара на опаковани стоки, които не са включени във вътрешнофирмената спецификация по реда на Наредбата, тя се актуализира и утвърждава от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България опаковани стоки, преди пускането на пазара на съответните стоки.Месечната справка-декларация по образец съгласно приложение № 13към Наредбата се съставя от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България опаковани стоки, до 15-о число на текущия месец.Размерът на продуктовата такса за съответния месец се определя въз основа на данните от вътрешнофирмената спецификация и количеството на опаковъчните материали, съответстващи на пуснатите на пазара опаковани стоки или използваните за опаковане на стоки на мястото на продажба.Месечната справка-декларация за опакованите стоки се съхранява от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България опаковани стоки, в срок 5 години от утвърждаването й и се представя при поискване от компетентните органи.Когато през предходния месец не са пускани на пазара опаковани стоки/опаковъчни материали, се съставя нулева месечна справка-декларация.

Съгласно изискванията на чл. 10.а. от Наредбата лицата, които пускат на пазара на територията на Република България полимерни торбички, съставят месечна справка-декларация по образец съгласно приложение № 13акъм Наредбата за пуснатите на пазара полимерни торбички и за размера на определената такса.Месечната справка-декларация се съставя от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България полимерни торбички, до 15-о число на текущия месец и съдържа данни, съответстващи на пуснатите на пазара полимерни торбички през предходния месец. Размерът на таксата в месечната справка-декларация за полимерните торбички се определя въз основа на броя пуснати на пазара полимерни торбички и единичния размер на такса за полимерни торбички по приложение № 3а към чл. 1а, ал. 2 към Наредбата.Месечната справка-декларация за полимерните торбички се съхранява от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България полимерни торбички, за срок 5 години от изготвянето й и се представя при поискване от компетентните органи.Когато през предходния месец не са пускани на пазара полимерни торбички, се съставя нулева месечна справка-декларация.

Съгласно изискванията на чл. 14от Наредбата месечната справка-декларация за батерии и акумулатори се съставя от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България батерии и акумулатори, до 15-о число на текущия месец и включва списък на издадените/получените през предходния месец първични счетоводни документи, в т. ч. Интрастат декларации, митнически декларации и други, както и информация от електронните "Интрастат дневници за пристиганията" за предходния месец, съответстващи на пуснатите на пазара батерии и акумулатори през предходния месец. Размерът на продуктовата такса в месечната справка-декларация за батериите и акумулаторите се определя въз основа на данните от вътрешнофирмената спецификация по чл. 12, т. 1 от Наредбата и количеството пуснати на пазара батерии и акумулатори. Месечната справка-декларация се съхранява от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България батерии и акумулатори, в срок 5 години от утвърждаването й и се представя при поискване от компетентните органи. Когато през предходния месец не са пускани на пазара батерии и акумулатори, се съставя нулева месечна справка-декларация.

Съгласно изискванията на чл. 15 от Наредбата за заплащане на продуктовата такса лицата, които пускат на пазара на територията на Република България масла, съставят месечна справка-декларация по образец съгласно приложение № 16 към Наредбата за пуснатите на пазара масла и за размера на продуктовата такса.Месечната справка-декларация се съставя от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България масла, до 15-о число на текущия месец и включва списък на издадените/получените през предходния месец първични счетоводни документи, в т. ч. Интрастат декларации, митнически декларации и други, както и информация от електронните "Интрастат дневници за пристиганията" за предходния месец, съответстващи на пуснатите на пазара масла през предходния месец. Размерът на продуктовата такса в месечната справка-декларация за маслата се определя въз основа на количеството пуснати на пазара масла. Месечната справка-декларация по за маслата се съхранява от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България масла, за срок 5 години от утвърждаването й и се представя при поискване от компетентните органи. Когато през предходния месец не са пускани на пазара масла, се съставя нулева месечна справка-декларация.

Съгласно изискванията на чл. 16 от Наредбата за заплащане на продуктовата такса електрическо и електронно оборудване лицата, които пускат на пазара на територията на Република България електрическо и електронно оборудване (EEO), съставят следните документи:

 1. вътрешно фирмена спецификация по образец съгласно приложение № 17 към Наредбата;
 2. месечна справка-декларация по образец съгласно приложение № 18 към Наредбата.

Вътрешно фирмената спецификация по чл. 16, т. 1 се съставя от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България EEO, ежемесечно.

Месечната справка-декларация по чл. 16, т. 2 се съставя от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България ЕЕО, до 15-о число на текущия месец и включва списък на издадените/получените през предходния месец първични счетоводни документи, в т. ч. Интрастат декларации, митнически декларации и други, както и информация от електронните "Интрастат дневници за пристиганията" за предходния месец. Размерът на продуктовата такса в месечната справка-декларация за ЕЕО се определя въз основа на данните от вътрешнофирмената спецификация по чл. 16, т. 1 и количеството пуснато на пазара ЕЕО.Месечната справка-декларация за ЕЕО се съхранява от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България ЕЕО, в срок 5 години от утвърждаването й и се представя при поискване от компетентните органи. Когато през предходния месец не е пускано на пазара ЕЕО, се съставя нулева месечна справка-декларация.

Видно от горепосочените нормативни изисквания са въведени строги срокове за деклариране и внасяне на продуктовата такса от лицата, които пускат на българския пазар специфични видове продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. С Наредбата са въведени значителни отговорности за тези лица. Съгласно разпоредбите на чл. 22 от Наредбата за попълване на неверни данни в декларираните обстоятелства по реда начл. 2, ал. 4 и 5, чл. 6, 9, чл. 10, ал. 1 и 3, чл. 10а, ал. 2, чл. 12, 15, 16 и чл. 19, ал. 2, т. 4 лицата носят отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Съгласно § 2 от Заключителните разпоредби на Наредбата, същата е приета на основание чл. 36, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. Съгласно изискванията на § 3 от Заключителните разпоредби Прилагането на Наредбата се възлага на министъра на околната среда и водите. В Наредбата не са предвидени административно-наказателни санкции за неизпълнението и, но такива са предвидени в Закона, на чието основание тя е издадена. Съгласно разпоредбите на чл. 155, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за други нарушения на този закон, които не съставляват престъпления, физическите лица, кметовете на общини или длъжностните лица се наказват с глоба от 500 до 3000 лв., а на юридическите лица или на едноличните търговци се налага имуществена санкция от 1000 до 6000 лв. (2) При повторно нарушение, размерът на глобата или имуществената санкция е в двойния размер по ал. 1 на чл. 155 от Закона за управление на отпадъците.

Повече по темата в списание „Актив”

Tags: Брой 6 2014